Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1832/TCT-CS
V/v hoàn thuế GTGT

Hà Nội, ngày 08 tháng 5 năm 2020

 

Kính gửi: Công ty TNHH Đông Phương Vũng Tàu.
(KCN Đông Xuyên, P. Rạch Dừa, TP. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu)

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 599/PC-VPCP ngày 16/4/2020 của Văn phòng Chính phủ chuyển công văn số 04/2020-DPVT ngày 09/4/2020 của Công ty TNHH Đông Phương Vũng Tàu về hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư cùng tỉnh, thành phố. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Về nội dung này, ngày 19/3/2020 Tổng cục Thuế đã có công văn số 1156/TCT-CS trả Iời Công ty.

Theo đó, Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) sẽ có thông báo tới Cục Thuế để hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện.

Tổng cục Thuế có ý kiến để Công ty TNHH Đông Phương Vũng Tàu được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ (để b/c);
- Cổng thông tin điện tử Chính phủ;
- Vụ KTTH (VPCP);
- Phó TCTr Nguyễn Thế Mạnh (để b/c);
- Vụ Pháp chế (BTC);
- Vụ Pháp chế (TCT);
- Cục thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu;
- Website Tổng Cục Thuế;
- Lưu: VT, CS (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
Lưu Đức Huy