Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 181/VPCP-CN
V/v đầu tư dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn qua tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị theo hình thức PPP

Hà Nội, ngày 08 tháng 01 năm 2020

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh: Quảng Bình, Quảng Trị.

Về đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (văn bản số 10284/BGTVT-ĐTCT ngày 30 tháng 10 năm 2019), ý kiến các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 8827/BKHĐT-KCHTĐT ngày 26 tháng 11 năm 2019), Tài chính (văn bản số 5289/BTC-ĐT ngày 20 tháng 11 năm 2019), Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị (các văn bản số 5289/UBND-CN ngày 14 tháng 11 năm 2019 và số 5487/UBND-CN ngày 27 tháng 11 năm 2019) về việc đầu tư dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn qua tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị theo hình thức PPP, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

Bộ Giao thông vận tải tiếp thu ý kiến Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính tại các văn bản nêu trên, phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình và Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị phân tích, đánh giá những lợi thế, khó khăn, vướng mắc của từng phương án (Ủy ban nhân dân các tỉnh là Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền hoặc chuyển lại Bộ Giao thông vận tải); trên cơ sở đó thống nhất phương án và hướng xử lý, bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả, đúng quy định của pháp luật.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Giao thông vận tải và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Trịnh Đình Dũng;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT; các Vụ: KTTH, QHĐP, TH;
- Lưu: VT, CN (2). Ha

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục