Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3789/VPCP-CN
V/v việc triển khai dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn Quảng Bình (Vạn Ninh) - Quảng Trị (Cam lộ)

Hà Nội, ngày 14 tháng 05 năm 2020

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Giao thông Vận tải;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị

Về đề nghị của ủy ban nhân dân tỉnh Quảng trị (Văn bản số 1818/TTr- UBND ngày 24 tháng 4 năm 2020) về việc triển khai dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn Quảng Bình (Vạn Ninh) - Quảng Trị (Cam Lộ), Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Giao thông vận tải xem xét kiến nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị tại văn bản nêu trên, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Trịnh Đình Dũng;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT; các Vụ: KTTH, TKBT, QHĐP, TH;
- Lưu: VT, CN (2)

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục