Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 872/VPCP-CN
V/v điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển mạng đường bộ cao tốc Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030

Hà Nội, ngày 07 tháng 02 năm 2020

 

Kính gửi: Bộ Giao thông vận tải.

Về đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (Tờ trình số 10032/TTr-BGTVT ngày 23 tháng 10 năm 2019), ý kiến các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 8633/BKHĐT-KCHTĐT ngày 18 tháng 11 năm 2019), Tài chính (văn bản số 13910/BTC-ĐT ngày 15 tháng 11 năm 2019), Xây dựng (văn bản số 2841/BXD-HTKT ngày 29 tháng 11 năm 2019), Quốc phòng (văn bản số 12466/BQP-TM ngày 09 tháng 11 năm 2019), Tài nguyên và Môi trường (văn bản số 6107/BTNMT-KTTC ngày 19 tháng 11 năm 2019), Công Thương (văn bản số 8454/BCT-KH ngày 06 tháng 11 năm 2019) về việc điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển mạng đường bộ cao tốc Việt Nam đến năm 2020 và đnh hướng đến năm 2030 (Quy hoạch), Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

Giao Bộ Giao thông vận tải tiếp thu, làm rõ và hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch như ý kiến các Bộ tại các văn bản nêu trên (xin gửi kèm theo), trình Thủ tướng Chính phủ theo đúng hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Thông tư số 05/2013/TT-BKHĐT ngày 31 tháng 10 năm 2013.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Giao thông vận tải và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Trịnh Đình Dũng;
- Các Bộ: KH&ĐT, TC, XD, QP, TN&MT, CT;
- VPCP: BTCN, các PCN, c
ác Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT; các Vụ: KTTH, QHĐP, NN, TH;
- Lưu: VT, CN (2). Ha

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục