Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1809/TCHQ-GSQL
V/v giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế

Hà Nội, ngày 15 tháng 4 năm 2021

 

Kính gửi:

Chi nhánh Công ty TNHH Minh Phong
(Đ/c: Số 1, đường Cái Lân, Phường Bãi Cháy, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh)

Trả lời công văn số 03/2021/CV-CNMP ngày 31/3/2021 của Chi nhánh Công ty TNHH Minh Phong vướng mắc về chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại khoản 3, khoản 4, Điều 39 Nghị định số 68/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về điều khoản thi hành đối với cửa hàng miễn thuế, kho chứa hàng miễn thuế được thành lập, hoạt động trước khi Nghị định số 68/2016/NĐ-CP có hiệu lực thì:

- Trường hợp không đáp ứng điều kiện theo quy định tại Nghị định số 68/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ thì Cục Hải quan các tỉnh, thành phố rà soát, báo cáo cấp có thẩm quyền ra quyết định tạm dừng, chấm dứt hoạt động.

- Trường hợp đáp ứng điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế theo quy định thì không phải cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế.

Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty được biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh;
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Mai Xuân Thành