Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4916/TCHQ-GSQL
V/v điều kiện KDHMT theo Nghị định số 68/2016/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 25 tháng 7 năm 2017

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn.

Trả lời công văn số 1568/HQLS-GSQL ngày 03/7/2017 của Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn về điều kiện kinh doanh cửa hàng miễn thuế theo Nghị định 68/2016/NĐ-CP, về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Căn cứ quy định tại Điều 3 Nghị định số 68/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ: Khu vực cách ly của cảng biển, cảng hàng không dân dụng quốc tế, ga đường sắt liên vận quốc tế và các cửa khẩu đường bộ quốc tế (sau đây gọi tắt là khu vực cách ly) là khu vực được ngăn cách, bảo vệ cách biệt tại khu vực cửa khẩu sau khu vực làm thủ tục xuất cảnh.”

Trường hợp khu vực đặt cửa hàng miễn thuế sau khu vực làm thủ tục xuất cảnh nhưng tại khu vực này vẫn có khách chờ làm thủ tục nhập cảnh thì Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn chỉ đạo Chi cục Hải quan quản lý hoạt động kinh doanh hàng miễn thuế thực hiện kí thực xuất hàng hóa tại sát đường biên giới đảm bảo khách mua hàng không đi ngược lại khu vực cửa khẩu để vào nội địa là hợp lý.

2. Trước mắt, trong thời gian Công ty TNHH Thương mại Hữu Nghị Lạng Sơn chưa đảm bảo được các camera quan sát được tất cả các vị trí của cửa hàng miễn thuế, kho chứa hàng miễn thuế, Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn chỉ đạo Chi cục Hải quan quản lý hoạt động kinh doanh hàng miễn thuế của Công ty TNHH Thương mại Hữu Nghị Lạng Sơn căn cứ vào tình hình thực tế để tăng cường các biện pháp giám sát khác nhằm đảm bảo được công tác kiểm tra, kiểm soát, giám sát đối với việc kinh doanh hàng miễn thuế.

Yêu cầu Công ty TNHH Thương mại Hữu Nghị Lạng Sơn hoàn thiện hệ thống camera giám sát trước ngày 30/9/2017. Sau thời hạn trên nếu Công ty không đảm bảo các điều kiện về giám sát của cơ quan hải quan thì Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn thực hiện theo quy định hiện hành.

3. Cửa hàng miễn thuế, kho chứa hàng miễn thuế của Công ty Liên doanh hàng miễn thuế Lạng Sơn, Công ty TNHH Thương mại Hữu Nghị Lạng Sơn sau khi bố trí lại vị trí, cải tạo, mở rộng yêu cầu Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn hướng dẫn doanh nghiệp căn cứ quy định tại Nghị định số 68/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 hoàn thiện hồ sơ và gửi về Tổng cục Hải quan để được xem xét cấp giấy chứng nhận theo quy định.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn biết và triển khai thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh