Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1751/GSQL-GQ1
V/v nộp hồ sơ hải quan.

Hà Nội, ngày 12 tháng 06 năm 2018

 

Kính gửi: Chi nhánh Công ty TNHH Tiếp vận và Vận tải Á Âu
(Đ/c: số 5 ngõ 117/14, Nguyễn Sơn, Long Biên, thành phố Hà Nội)

Trả lời công văn số 2704 ngày 27/4/2018 của Chi nhánh Công ty TNHH Tiếp vận và Vận tải Á Âu liên quan đến việc xuất trình vận đơn MBL/HBL bản chính khi làm thủ tục xin miễn thuế nhập khẩu, Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Điều 105 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính thì hồ sơ miễn thuế là hồ sơ hải quan theo hướng dẫn tại Thông tư này.

Theo quy định tại khoản 2 Điều 3 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 2 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC và quy định tại Điều 16 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 5 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính thì khi làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu, người khai hải quan phải nộp cho cơ quan hải quan “Vận đơn hoặc các chứng từ vận tải khác có giá trị tương đương đối với trường hợp hàng hóa vận chuyển bằng đường biển, đường hàng không; đường sắt, vận tải đa phương thức theo quy định của pháp luật (trừ hàng hóa nhập khẩu qua cửa khẩu biên giới đường bộ, hàng hóa mua bán giữa khu phi thuế quan và nội địa, hàng hóa nhập khẩu do người nhập cảnh mang theo đường hành lý): 01 bản chụp”

Căn cứ quy định trên thì khi làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu người khai hải quan chỉ phải nộp cho cơ quan hải quan 01 bản chụp vận đơn hoặc các chứng từ vận tải khác có giá trị tương đương theo quy định của pháp luật.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan trả lời để đơn vị biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GQ1 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Vũ Lê Quân