Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL V HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1744/GSQL-GQ1
V/v nhập khẩu phế liệu

Hà Nội, ngày 07 tháng 12 năm 2016

 

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hải Phòng.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan nhận được công văn số 30/CV-HH-TCHQ ngày 29/11/2016 của Công ty TNHH Giấy Hưng Hà liên quan đến việc nhập khẩu giấy phế liệu. Trong hồ sơ gửi Tổng cục Hải quan, Công ty TNHH Giấy Hưng Hà gửi kèm công văn số 1307/KSON-KK ngày 28/11/2016 của Cục Kiểm soát ô nhiễm - Tổng cục Môi trường gửi Cục Hải quan thành phố Hải Phòng. Về việc này, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

Do nội dung vướng mắc liên quan đến việc thực hiện thủ tục hải quan tại Chi cục Hải quan thuộc Cục Hải quan thành phố Hải Phòng nên Cục Giám sát quản lý về Hải quan chuyển công văn số 30/CV-HH-TCHQ ngày 29/11/2016 của Công ty TNHH Giấy Hưng Hà, công văn số 1307/KSON-KK ngày 28/11/2016 của Cục Kiểm soát ô nhiễm và hồ sơ liên quan để Cục Hải quan thành phố Hải Phòng xem xét giải quyết thủ tục nhập khẩu lô hàng phế liệu của Công ty theo đúng quy định hiện hành. Trường hợp phát sinh vướng mắc vượt thẩm quyền thì báo cáo Tổng cục Hải quan để được hướng dẫn.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan thông báo để Cục Hải quan thành phố Hải Phòng biết, thực hiện./.

(gửi kèm toàn bộ hồ sơ vụ việc)

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Vũ Ngọc Anh (để báo cáo);
- Lưu: VT, GQ1 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Âu Anh Tuấn