Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1728/GSQL-GQ4
V/v vướng mắc C/O

Hà Nội, ngày 11 tháng 06 năm 2018

 

Kính gửi: Cục Hải quan TP Đà Nẵng

Trả lời công văn số 941/HQĐNg-GSQL đề ngày 1/6/2018 của đơn vị nêu vướng mắc liên quan đến tính hợp lệ của chữ ký trên C/O mẫu D số tham chiếu PK-201805-CCF-15043-V-002302, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

Điều 26 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, và nay là Điều 15 Thông tư số 38/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 Quy định về xác định xuất xứ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu có hướng dẫn về việc chấp nhận chứng từ chứng nhận xuất xứ trong trường hợp có khác biệt nhỏ, không ảnh hưởng đến tính hợp lệ của chứng từ chứng nhận xuất xứ và bản chất xuất xứ hàng hóa nhập khẩu như “khác biệt nhỏ giữa chữ ký trên C/O và chữ ký mẫu”.

Trên cơ sở hướng dẫn trên, Cục Giám sát quản lý về Hải quan đề nghị đơn vị căn cứ thẩm quyền để xử lý vụ việc.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan trả lời để đơn vị biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GQ4 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Nhất Kha