Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1634/VPCP-KGVX
V/v thông tin báo nêu về chi phí hệ thống BHXH và kéo dài tuổi hưu

Hà Nội, ngày 24 tháng 02 năm 2017

 

Kính gửi:

- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
- Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

 

Gần đây báo chí có phản ánh về chi phí hệ thống Bảo hiểm xã hội quá lớn và phải tính đến giải pháp kéo dài tuổi hưu để bảo đảm an toàn cho Quỹ Bảo hiểm xã hội. Về việc này, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm xã hội Việt Nam nghiên cứu, báo cáo Thủ tướng Chính phủ về thông tin báo nêu.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm xã hội Việt Nam biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam (để b/c);
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Văn Tùng, Trợ lý TTg, CTTĐTCP;
- Lưu: VT, KGVX (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Tùng