Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 4256/VPCP-KG
V/v kéo dài thời gian làm việc đối với cán bộ, công chức có học vị Tiến sĩ khi đến tuổi nghỉ hưu ở các cơ sở giáo dục

Hà Nội, ngày 01 tháng 08 năm 2007

 

Kính gửi:

- Bộ Nội vụ;
- Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Xét đề nghị của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc kéo dài thời gian giảng dạy và nghiên cứu khoa học của cán bộ, công chức có học vị tiến sỹ khi đến tuổi nghỉ hưu (công văn số 7433/BGDĐT-TCCB ngày 18 tháng 7 năm 2007), Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có ý kiến như sau:

- Giao Bộ Nội vụ nghiên cứu, quy định việc kéo dài thời gian làm việc đối với giảng viên có học vị Tiến sĩ ở các cơ sở giáo dục trong dự thảo Nghị định quy định về việc thực hiện chế độ nghỉ hưu đối với cán bộ, công chức và việc kéo dài thời gian công tác của cán bộ, công chức khi đến tuổi nghỉ hưu do Bộ đang xây dựng dự thảo, trình Chính phủ.

- Bộ Nội vụ cần phối hợp chặt chẽ với Bộ Giáo dục và Đào tạo để xây dựng quy định phù hợp, bảo đảm tính khả thi cao.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ, cơ quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, các PTTg (để b/c);
- Các Bộ: LĐ-TB&XH, TC, KH&ĐT;
- VPCP: BTCN, các PCN,
  các Vụ: VX, TCCB, KTTH, TH,
  Ban XDPL, Website CP;
- Lưu: VT, KG (4).30

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM

Nguyễn Xuân Phúc