Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2295/TTg-TCCB
V/v kéo dài thời gian giữ chức vụ Thứ trưởng đến thời điểm đủ tui nghỉ hưu theo quy định

Hà Nội, ngày 22 tháng 12 năm 2016

 

Kính gửi:

- Thanh tra Chính phủ
- Bộ Nội vụ.

Xét đề nghị của Ban cán sự đảng Thanh tra Chính phủ tại Tờ trình số 71-TTr/BCSĐ ngày 25 tháng 10 năm 2016; Bộ Nội vụ tại Tờ trình 241/TTr-BNV ngày 25 tháng 11 năm 2015 về việc kéo dài thời gian giữ chức vụ Phó Tổng Thanh tra Chính phủ đối với đồng chí Ngô Văn Khánh, Ban cán sự đảng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Đồng ý kéo dài thời gian giữ chức vụ Phó Tổng Thanh tra Chính phủ đối với đồng chí Ngô Văn Khánh, sinh ngày 17 tháng 02 năm 1958 đến thời điểm đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban Bí thư;
- Các đồng chí Thành viên BCSĐCP;
- Ban Tổ chức Trung ương;
- VPCP: các PCN, TGĐ Cổng TTĐT;
- VPBCS: các PCVP;
- Lưu: VT, TCCB. TLK 25.

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Xuân Phúc