Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1619/CT-TTHT
V/v: lập hóa đơn

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 02 năm 2018

 

Kính gửi: Chi nhánh Công ty TNHH Dệt Thanh Long
Địa chỉ: Số 47 đường B, khu ADC, P.Phú Thạnh, Q.Tân Phú, TP.HCM
Mã số thuế: 3700352570-001

Trả lời văn bản số 01/CV-2018 ngày 17/01/2018 của Chi nhánh về lập hóa đơn, Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 2.8 Phụ lục 4 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ hướng dẫn lập hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ đối với một số trường hợp:

“Tổ chức, cá nhân mua hàng hóa, người bán đã xuất hóa đơn, người mua đã nhận hàng, nhưng sau đó người mua phát hiện hàng hóa không đúng quy cách, chất lượng phải trả lại toàn bộ hay một phần hàng hóa, khi xuất hàng trả lại cho người bán, cơ sở phải lập hóa đơn, trên hóa đơn ghi rõ hàng hóa trả lại người bán do không đúng quy cách, chất lượng, tiền thuế GTGT (nếu có).

…”

Trường hợp Chi nhánh mua hàng hóa, bên bán đã lập hóa đơn giao Chi nhánh, nhưng sau đó phát hiện hàng không đạt chất lượng phải trả lại hàng thì Chi nhánh phải lập hóa đơn khi xuất hàng trả lại theo hướng dẫn tại Khoản 2.8 Phụ lục 4 Thông tư số 39/2014/TT-BTC nêu trên. Căn cứ vào hóa đơn trả hàng, Chi nhánh điều chỉnh giảm thuế GTGT đầu vào ở kì phát sinh hóa đơn trả hàng.

Cục Thuế TP thông báo Chi nhánh biết để thực hiện theo đúng quy định tại văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- P.KT4;
- P.PC;
- Lưu VT; TTHT.
124/18 quan

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Nam Bình