Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 158/QLD-KD
V/v công bố cơ sở cung cấp thuốc nước ngoài vào Việt Nam

Hà Nội, ngày 14 tháng 2 năm 2020

 

Kính gửi: Văn phòng Bộ

Căn cứ quy định tại điểm e khoản 48 Điều 5 Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế;

Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ tại Phiếu trình số 295/QLD-KD ngày 11/03/2019 và Phiếu trình số 111/QLD-KD ngày 06/02/2020;

Căn cứ Công văn số 409/QLD-KD ngày 27/03/2019 của Cục Quản lý Dược gửi Văn phòng Bộ về việc công bố trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế thông tin liên quan đến lĩnh vực quản lý kinh doanh dược;

Cục Quản lý Dược kính chuyển Văn phòng Bộ thông tin về các cơ sở đủ điều kiện cung cấp thuốc, nguyên liệu làm thuốc vào Việt Nam để công bố tại Thư mục “Công bố thông tin liên quan đến lĩnh vực kinh doanh dược” trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế, tiểu thư mục: “Danh sách các cơ sở sản xuất, kinh doanh thuốc, nguyên liệu làm thuốc nước ngoài đăng ký cung cấp thuốc, nguyên liệu làm thuốc vào Việt Nam” theo Phụ lục đính kèm Công văn này.

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Văn phòng Bộ.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục trưởng Vũ Tuấn Cường (để b/c);
- Website Cục QLD;
- Lưu: VT, KD (HN).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Đỗ Văn Đông

 

Phụ lục - Danh sách các cơ sở đủ điều kiện cung cấp thuốc, nguyên liệu làm thuốc vào Việt Nam

(Đính kèm Công văn số 158/QLD-KD ngày 14/2/2020 của Cục Quản lý Dược)

STT

Thông tin liên quan đến cơ quan có thẩm quyền nước xuất khẩu

Thông tin liên quan đến cơ sở sản xuất, kinh doanh thuốc, nguyên liệu làm thuốc đăng ký cung cấp thuốc, nguyên liệu làm thuốc vào Việt Nam

Thông tin về quốc gia hoặc vùng lãnh thổ đăng ký cung cấp thuốc, nguyên liệu làm thuốc vào Việt Nam

Ngày cập nhật thông tin

Tên cơ quan

Địa chỉ

Thông tin liên hệ

Tên cơ sở

Địa chỉ trụ sở/ địa điểm kinh doanh

Phạm vi kinh doanh tại nước sở tại

Thông tin liên hệ

1

Cơ quan Quản lý dược Thụy Sỹ (Swissmedic)

Hallerstrasse 7, CH-3000 Bern 9

Hallerstrasse 7, CH-3000 Bern 9

Novartis Pharma AG

Lichtstrasse 35, 4056 Basel, Switzerland

Sản xuất thuốc, Nhập khẩu thuốc, Bán buôn thuốc, Xuất khẩu thuốc, Thương mại quốc tế về thuốc

Lichtstrasse 35, 4056 Basel, Switzeland

Switzerland

04/12/2019

2

Cơ quan Quản lý dược Thụy Sỹ (Swissmedic)

Hallerstrasse 7, CH-3000 Bem 9

Hallerstrasse 7, CH-3000 Bem 9

Sandoz AG

Lichtstrasse 35, 4056 Basel, Switzerland

Nhập khẩu thuốc, Bán buôn thuốc, Xuất khẩu thuốc, Thương mại quốc tế về thuốc

Lichtstrasse 35, 4056 Basel, Switzeland

Switzerland

04/12/2019