Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ NỘI VỤ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1549/BNV-TCBC
V/v Kế hoạch biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính năm 2022

Hà Nội, ngày 14 tháng 4 năm 2021

 

Kính gửi:

- Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Thực hiện Nghị định số 62/2020/NĐ-CP ngày 01/6/2020 của Chính phủ về vị trí việc làm và biên chế công chức, Bộ Nội vụ đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tổ chức do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thành lập mà không phải là đơn vị sự nghiệp công lập và Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi tắt là Bộ, ngành, địa phương) xây dựng Kế hoạch biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính năm 2022, gồm các nội dung sau:

I. VỀ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG BIÊN CHẾ CÔNG CHỨC VÀ HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG TRONG CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH NĂM 2021

1. Về biên chế công chức

- Số biên chế công chức được cơ quan có thẩm quyền giao năm 2021 là ... biên chế.

- Số công chức có mặt tại thời điểm ngày 31/3/2021 là ... người; số chưa sử dụng là ... biên chế.

- Kế hoạch tuyển dụng công chức của các cơ quan, tổ chức hành chính năm 2021 là ... người.

- Dự kiến số công chức giảm trong năm 2021 là ... người, trong đó:

+ Số công chức dự kiến nghỉ hưu đúng tuổi theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội trong năm 2021 là ... người.

+ Số công chức dự kiến thực hiện chính sách tinh giản biên chế trong năm 2021 là ... người.

2. Hợp đồng lao động

- Số hợp đồng lao động được cơ quan có thẩm quyền giao năm 2021 là ... người.

- Số lao động hợp đồng có mặt tại thời điểm ngày 31/3/2021 là ... người; số chưa sử dụng là ... người.

- Dự kiến số lao động hợp đồng giảm trong năm 2021 là ... người, trong đó:

+ Số lao động hợp đồng nghỉ hưu đúng tuổi theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội trong năm 2021 là ... người;

+ Số lao động hợp đồng dự kiến thực hiện chính sách tinh giản biên chế trong năm 2021 là ... người.

II. KẾ HOẠCH BIÊN CHẾ CÔNG CHỨC VÀ HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG TRONG CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH NĂM 2022

1. Biên chế công chức

- Kế hoạch biên chế công chức năm 2022 là ... biên chế; tăng, giảm so với năm 2021 là... biên chế.

- Lý do tăng, giảm biên chế công chức so với năm 2021.

2. Hợp đồng lao động

- Kế hoạch hợp đồng lao động năm 2022 là ... người; tăng, giảm so với năm 2021 là... người.

- Lý do tăng, giảm hợp đồng lao động so với năm 2021.

III. VỀ KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT (nếu có)

Hồ sơ Kế hoạch biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính của Bộ, ngành, địa phương năm 2022 thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 12 Nghị định số 62/2020/NĐ-CP và gửi về Bộ Nội vụ trước ngày 01/6/2021 để tổng hợp trình Thủ tướng Chính phủ theo quy định.

(Đối với các Bộ, ngành đề nghị báo cáo chi tiết theo Phụ lục IA; đối với các địa phương đề nghị báo cáo chi tiết theo Phụ lục IB kèm theo Nghị định số 62/2020/NĐ-CP ngày 01/6/2020 của Chính phủ).

Đề nghị các Bộ, ngành, địa phương quan tâm, sớm thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Nguyễn Duy Thăng;
- Lưu: VT, TCBC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Duy Thăng