Hệ thống pháp luật

TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1516/TCT/CS

Hà Nội, ngày 09 tháng 4 năm 2002

 

CÔNG VĂN

CỦA TỔNG CỤC THUẾ SỐ 1516 TCT/CS NGÀY 9 THÁNG 04 NĂM 2002 VỀ VIỆC MIỄN, GIẢM THUẾ TNDN

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Quảng Trị

Trả lời Công văn số 174 CT/CV ngày 4/3/2002 của Cục thuế tỉnh Quảng Trị về việc miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp; Tổng Cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Điểm 1d Mục I Phần Đ Thông tư số 18/2002/TT-BTC ngày 20/2/2002 hướng dẫn thi hành Nghị định số 26/2001/NĐ-CP ngày 4/6/2001 của Chính phủ và Nghị định số 30/1998/NĐ-CP ngày 13/8/1998 của Chính quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp thì: "Cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ mới thành lập được miễn thuế, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp theo hướng dẫn tại điểm 1, điểm 2 mục I này là cơ sở mới được thành lập và được cấp giấy phép kinh doanh kể từ ngày Luật thuế thu nhập doanh nghiệp có hiệu lực thi hành. Những cơ sở đã thành lập trước đây nay chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, đổi tên, chuyển đổi hình thức doanh nghiệp... không thuộc đối tượng được xét miễn thuế, giảm thuế như cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ mới thành lập."

Trường hợp sau khi giải thể doanh nghiệp tư nhân, chủ doanh nghiệp tư nhân cũ cùng một số thành viên khác thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn trên cơ sở tài sản của DNTN cũ thì Công ty TNHH mới được thành lập và được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mới không thuộc đối tượng được xét miễn thuế, giảm thuế TNDN đối với cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ mới được thành lập vì đây là hình thức chuyển đổi doanh nghiệp.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế được biết và thực hiện.

 

Phạm Văn Huyến

(Đã ký)

 

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Công văn 1516/TCT/CS của Tổng cục Thuế về việc miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp

  • Số hiệu: 1516/TCT/CS
  • Loại văn bản: Công văn
  • Ngày ban hành: 09/04/2002
  • Nơi ban hành: Tổng cục Thuế
  • Người ký: Phạm Văn Huyến
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Dữ liệu đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 09/04/2002
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản