Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1451/BVHTTDL-PC
V/v hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính về áp dụng biện pháp chống dịch

Hà Nội, ngày 15 tháng 4 năm 2020

 

Kính gửi: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Long An

Phúc đáp Công văn số 743/SVHTTDL-Ttra ngày 10/4/2020 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Long An về việc hướng dẫn xử phạt vi phạm quy định về áp dụng biện pháp chống dịch, sau khi nghiên cứu, rà soát, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch (Vụ Pháp chế) có ý kiến như sau:

Khoản 1 Điều 93 Nghị định số 176/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế quy định về thẩm quyền xử phạt của các cơ quan khác: “Bộ đội biên phòng, Cảnh sát biển, Hải quan, cơ quan Thuế, Cục trưởng Cục Hóa chất, Thanh tra các ngành: Khoa học và Công nghệ, Lao động - Thương binh và Xã hội, Thông tin và Truyền thông, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải, Tài chính và các cơ quan khác có thẩm quyền xử phạt theo quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính đối với những hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế có liên quan trực tiếp đến lĩnh vực mình quản lý được quy định tại Nghị định này”.

Theo quy định tại Điều này, Thanh tra ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính đối với các hành vi vi phạm được quy định tại Nghị định này liên quan trực tiếp đến lĩnh vực quản lý của ngành văn hóa, thể thao và du lịch. Cụ thể Thanh tra Văn hóa, Thể thao và Du lịch được xử phạt đối với hành vi quy định tại điểm c khoản 4 Điều 11 Nghị định số 176/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế xảy ra tại các địa điểm, cơ sở thuộc quyền quản lý của ngành văn hóa, thể thao và du lịch theo nguyên tắc xác định phân định thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính và áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả tại Điều 52 Luật Xử lý vi phạm hành chính.

Trên đây là ý kiến của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Vụ Pháp chế) về việc hướng dẫn xử phạt vi phạm quy định về áp dụng biện pháp chống dịch, kính gửi quý Sở nghiên cứu, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy;
- Thanh tra Bộ (để biết);
- Lưu: VT, PC, TO (7).

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ PHÁP CHẾ

Hoàng Minh Thái