Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 185/QĐ-BHXH

Hà Nội, ngày 12 tháng 02 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC GIAO QUYỀN XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH

Căn cứ Luật Bảo hiểm xã hội ngày 20 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Luật Xử lý vi phạm hành chính 20 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính;

Căn cứ Nghị định số 97/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính;

Căn cứ Nghị định số 01/2016/NĐ-CP ngày 05 tháng 01 năm 2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 21/2016/NĐ-CP ngày 31 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ quy định việc thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành về đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế của cơ quan bảo hiểm xã hội;

Tôi: Nguyễn Thị Minh, chức vụ: Thứ trưởng, Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao quyền xử phạt vi phạm hành chính cho ông Đào Việt Ánh, chức vụ: Phó Tổng Giám đốc, đơn vị công tác: Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

1. Phạm vi được giao quyền: Giao quyền xử phạt vi phạm hành chính thường xuyên.

2. Nội dung giao quyền: Thực hiện việc xử phạt vi phạm hành chính, áp dụng các biện pháp ngăn chặn và đảm bảo xử phạt vi phạm hành chính.

3. Thời hạn được giao quyền: Từ ngày 15/02/2020 đến 31/12/2020.

4. Được thực hiện các thẩm quyền của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Xử lý vi phạm hành chính và pháp luật khác có liên quan.

Điều 2. Trong khi tiến hành các hoạt động xử phạt vi phạm hành chính, ông Đào Việt Ánh phải chịu trách nhiệm về những quyết định của mình trước pháp luật và trước người giao quyền xử phạt.

Điều 4. Ông Đào Việt Ánh; Vụ trưởng Vụ Thanh tra - Kiểm tra; Chánh Văn phòng Bảo hiểm xã hội Việt Nam; Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam; Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Văn phòng Chính phủ;
- Thanh tra Chính phủ;
- Bộ LĐ-TB&XH;
- Bộ Y tế;
- Bộ Tư pháp;
- Bộ Nội vụ;
- Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam;
- Kho bạc Nhà nước;
- UBND các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương;
- Hội đồng quản lý BHXH VN;
- Tổng Giám đốc;
- Các Phó Tổng giám đốc;
- Cổng TTĐT BHXH VN;
- Lưu: VT, TTKT(10b)

TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Thị Minh