Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 504/BHXH-VP
V/v đính chính văn bản

Hà Nội, ngày 21 tháng 02 năm 2020

 

Kính gửi:

- Văn phòng Chính phủ;
- Thanh tra Chính phủ;
- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
- Bộ Y tế;
- Bộ Tư pháp;
- Bộ Nội vụ;
- Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam;
- Kho bạc Nhà nước;
- Hội đồng quản lý BHXH Việt Nam;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Căn cứ quy định của Luật Bảo hiểm xã hội, Luật xử lý vi phạm hành chính và các quy định hiện hành, ngày 12/02/2020, Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam Nguyễn Thị Minh đã ký Quyết định số 185/QĐ-BHXH về việc giao quyền xử phạt vi phạm hành chính cho Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam Đào Việt Ánh. Quyết định gồm 03 điều: Điều 1, Điều 2 và Điều 3. Tuy nhiên, do sơ suất trong quá trình soạn thảo đã có sự nhầm lẫn thành Điều 1, Điều 2 và Điều 4.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam đính chính cụm từ "Điều 4” trong Quyết định số 185/QĐ-BHXH thành “Điều 3".

Bảo hiểm xã hội Việt Nam xin đính chính để Quý Cơ quan, đơn vị được biết./.

 


Nơi nhận:
- Tổng Giám đốc (để b/c);
- Các Phó Tổng giám đốc;
- Các đơn vị trực thuộc BHXH VN;
- BHXH tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Cổng TTĐT BHXH VN;
- Lưu: VT, VP.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Lê Hùng Sơn