Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6804/TCHQ-TXNK
V/v đính chính văn bản 6763/TCHQ-TXNK

Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 2018

 

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh.

Ngày 19/11/2018, Tổng cục Hải quan đã có công văn số 6763/TCHQ-TXNK gửi Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh về chính sách thuế xuất khẩu mặt hàng da trăn có nguồn gốc từ gây nuôi sinh sản.

Do sơ suất trong quá trình soạn thảo, tại đoạn thứ nhất công văn số 6763/TCHQ-TXNK đã ghi: Về vấn đề này, Cục Thuế XNK có ý kiến như sau:” thay vì “Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau”. Vì vậy, Tổng cục Hải quan đính chính như sau:

“Ngày 8/11/2018, Bộ Tài chính có công văn số 13711/BTC-CST gửi Hiệp hội bò sát, lưỡng cư Việt Nam (công văn này có gửi cho Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh) hướng dẫn về chính sách thuế xuất khẩu mặt hàng da trăn có nguồn gốc từ gây nuôi sinh sản. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:”

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh được biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT,TXNK (4b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK

PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Hưng