Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1348/TCHQ-PC
V/v xử lý đối với hàng hóa không có hóa đơn chứng từ

Hà Nội, ngày 04 tháng 3 năm 2020

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Long An.

Trả lời công văn số 221/HQLA-CBLXL ngày 12/02/2020 của Cục Hải quan tỉnh Long An xin ý kiến xử lý vướng mắc trong xử phạt vi phạm hành chính đối với hàng hóa không có hóa đơn, chứng từ, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ hồ sơ vụ việc và Điều 3, Điều 7 Pháp lệnh Quản lý thị trường năm 2016, Cục Hải quan tỉnh Long An chuyển hồ sơ để Cục Quản lý thị trường tỉnh Tiền Giang xử lý theo thẩm quyền.

Cục Hải quan tỉnh Long An chỉ đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc lập hồ sơ xử lý vi phạm chặt chẽ để đảm bảo thẩm quyền xử lý của cơ quan hải quan theo quy định.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan Long An biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, PC (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Mai Xuân Thành