Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 13993/QLD-ĐK
V/v công bố danh mục nguyên liệu làm thuc được nhập khẩu không phải thực hiện việc cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp SĐK đợt 162

Hà Nội, ngày 23 tháng 07 năm 2018

 

Kính gửi: Các cơ sở đăng ký, sản xuất thuốc trong nước.

Căn cứ Luật dược số 105/2016/QH13 ngày 06/4/2016;

Căn cứ Nghị định số 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017;

Căn cứ đề nghị tại Công văn số 1049/CV-2018/SVP đề ngày 16/7/2018 của Công ty cổ phần dược phẩm SaVi;

Cục Quản lý Dược thông báo:

Công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc để sản xuất thuốc theo hồ sơ đăng ký thuốc đã có giấy đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam được nhập khẩu không phải thực hiện việc cấp phép nhập khẩu theo danh mục đính kèm - Đợt 162.

Danh mục nguyên liệu làm thuốc được công bố nêu trên đăng tải trên trang thông tin điện tử của Cục Quản lý Dược tại địa chỉ: www.dav.gov.vn.

Cục Quản lý Dược thông báo để các công ty sản xuất biết và thực hiện.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- CT. Vũ Tuấn Cường (để b/c);
- Tổng Cục Hải Quan (để phối hợp);
- Website Cục QLD:
- Lưu: VT, ĐK (N.H).

TUQ. CỤC TRƯỞNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG ĐĂNG KÝ THUỐC
Nguyễn T
hị Thu Thủy

 

DANH MỤC

NGUYÊN LIỆU LÀM THUỐC ĐỂ SẢN XUẤT THUỐC THEO HỒ SƠ ĐĂNG KÝ THUỐC ĐÃ CÓ GIẤY ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH THUỐC TẠI VIỆT NAM ĐƯỢC NHẬP KHẨU KHÔNG PHẢI THỰC HIỆN VIỆC CẤP PHÉP NHẬP KHẨU
(Đính kèm Công văn số 13993/QLD-ĐK ngày 23/07/2018 của Cục Quản lý Dược)

1

Bacfenz 10

VD-30487-18

05/07/2023

Công ty CPDP SaVi

Baclofen

USP 38

SNA HEALTHCARE PVT. LTD

Plot No. N-213/3, Tarapur MIDC, Boisar, 401506, Dist-Thane, Maharashtra

India

2

SaVi Mephenesin 250

VD-30496-18

05/07/2023

Công ty CPDP SaVi

Mephenesin

NSX

Unilab Chemicals and Pharmaceuticals Pvt. Ltd.

D-5, M.I.D.C., Phase-II, Sagaon, Dombivli (E) - 421204

India

3

SaViMetoc

VD-30501-18

05/07/2023

Công ty CPDP SaVi

Paracetamol

BP 2014

HEBEI JIHENG (GROUP) PHARMACEUTICAL CO., LTD

No. 368 Jianshe Street, Hengshui City, Hebei Province, 053000

P.R China

4

SaViMetoc

VD-30501-18

05/07/2023

Công ty CPDP SaVi

Methocarbamol

USP 38

NINGBO SMART PHARMACEUTICAL CO.,LTD

No.1 YiCheng Road, Xiao Gang, BeiLun District, NingBo, 315803

China