Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1371/TCT-KK
V/v thuế GTGT vãng lai ngoại tnh

Hà Nội, ngày 12 tháng 4 năm 2019

 

Kính gửi: Cục Thuế TP Hà Nội

Tổng cục Thuế nhận được Công văn số 11948/CT-TTHT ngày 27/3/2019 của Cục Thuế TP Hà Nội v/v v/v thuế GTGT vãng lai ngoại tỉnh. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại điểm c Khoản 1 Điều 11 Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ về khai thuế giá trị gia tăng;

Căn cứ quy định tại điểm a, điểm e Khoản 1 Điều 2 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2017 của Bộ Tài chính về khai thuế giá trị gia tăng.

Căn cứ các hướng dẫn nêu trên, trường hợp Công ty cổ phần ETS Việt Nam có trụ sở chính tại Hà Nội phát sinh hợp đồng cung cấp máy móc trang thiết bị giảng dạy cho Trường trung cấp dạy nghề dân tộc nội trú Phú Thọ tại tỉnh Phú Thọ, hình thức hợp đồng cung cấp trọn gói bao gồm các loại thuế, chi phí vận chuyển, lắp đặt hiệu chỉnh chạy thử và chuyển giao công nghệ, thì Tổng cục Thuế thống nhất với đề xuất trả lời theo quan điểm 1 của Cục Thuế thành phố Hà Nội nêu tại Công văn số 11948/CT-TTHT. Theo đó, Công ty cổ phần ETS Việt Nam thực hiện kê khai, nộp thuế GTGT đối với hoạt động cung cấp, lắp đặt, thi công công trình tại Phú Thọ theo hướng dẫn tại điểm đ Khoản 1 Điều 11 và Khoản 6 Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính (đã được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014, Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 và Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2017 của Bộ Tài chính).

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế TP Hà Nội được biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCTr Phi Vân Tuấn (để b/c);
- Vụ PC, Vụ CS;
- Website TCT;
- Lưu: VT, KK (2b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KÊ KHAI VÀ KẾ TOÁN THUẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG

Lê Thu Mai