Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1348/TCT-CS
V/v chính sách thuế.

Hà Nội, ngày 10 tháng 4 năm 2019

 

Kính gửi:

- Cục Thuế tỉnh Bình Định;
- Công ty TNHH Du lịch Bãi Dài.
(Đ/c: Khu vực Bãi Dài, phường Ghềnh Ráng, TP Quy Nhơn, tnh Bình Định)

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 164/CT-KK ngày 23/01/2019 và công văn số 2377/CT-KK ngày 16/11/2018 của Cục Thuế tỉnh Bình Định, công văn số 01-03/BD của Công ty TNHH Du lịch Bãi Dài về hoàn thuế GTGT. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Về việc hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư đã phát sinh doanh thu, đi vào hoạt động, ngày 26/11/2018, Tổng cục Thuế đã có công văn số 4704/TCT- CS (bản photocopy kèm theo).

Trường hợp dự án đầu tư của cơ sở kinh doanh không góp đủ số vốn điều lệ như đã đăng ký; kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện khi chưa đủ các điều kiện kinh doanh theo quy định của Luật đầu tư hoặc không bảo đảm duy trì đủ điều kiện kinh doanh trong quá trình hoạt động thì không được hoàn thuế.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Bình Định và Công ty TNHH Du lịch Bãi Dài được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Cao Anh Tuấn (để b/c);
- Vụ PC (BTC);
- Vụ KK&KTT, PC(TCT);
- Website Tổng cục Thuế;
- Lưu: VT, CS (3).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH

Lưu Đức Huy