Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1282/TCHQ-GSQL
V/v vướng mắc C/O

Hà Nội, ngày 02 tháng 03 năm 2020

 

Kính gửi: Cục Hải quan Hà Nam Ninh.

Trả lời công văn số 69/HQHNN-NV ngày 09/01/2020 của Cục Hải quan Hà Nam Ninh vướng mắc về thực hiện quy định khai hải quan đối với trường hợp hàng hóa nhập khẩu hưởng thuế suất ưu đãi đặc biệt, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Đối với các tờ khai đăng ký từ ngày 05/06/2018: yêu cầu thực hiện theo quy định về khai chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa tại Thông tư số 62/2019/TT-BTC ngày 05/09/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 38/2018/TT-BTC ; Thông tư 38/2018/TT-BTC quy định về xác định xuất xứ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

2. Đối với các tờ khai đăng ký trước ngày 05/06/2018: đề nghị Cục Hải quan Hà Nam Ninh căn cứ Điều 20, Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 để thực hiện.

Yêu cầu Cục Hải quan Hà Nam Ninh nghiêm túc rút kinh nghiệm trong việc thực hiện thủ tục hải quan; chấn chỉnh công tác tiếp nhận, kiểm tra chứng từ chứng nhận xuất xứ cho các lô hàng nhập khẩu để đảm bảo thực hiện đúng quy định./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCT Mai Xuân Thành (để b/c);
- Lưu: VT, GSQL (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC GSQL VỀ HQ
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Anh Tuấn