Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1279/GSQL-TH
V/v vướng mắc C/O mẫu KV

Hà Nội, ngày 23 tháng 09 năm 2016

 

Kính gửi: Cục Hải quan Khánh Hòa.

Liên quan đến công văn số 932/HQKH-NV ngày 06/9/2016 của Cục Hải quan Khánh Hòa trình bày vướng mắc liên quan đến C/O mẫu KV do Hàn Quốc cấp, Cục Giám sát quản lý về hải quan có ý kiến như sau:

1. Trường hợp xăng dầu nhập khẩu từ Hàn Quốc gửi kho ngoại quan Vân Phong sau đó nhập khẩu nhiều lần vào nội địa, để được hưởng ưu đãi đặc biệt về thuế thì người khai hải quan phải nộp C/O mẫu KV theo quy định tại Điều 2 Thông tư số 201/2015/TT-BTC ngày 16/12/2015 của Bộ Tài chính, không phải nộp C/O mẫu VK theo quy định tại Điều 3 Thông tư này.

2. Đối với 03 C/O mẫu KV số tham chiếu 001-16-0393797, 001-16-0394053 và 001-16-0393733 ngày 30/5/2016:

Tổng cục Hải quan sẽ tiến hành xác minh với cơ quan có thẩm quyền cấp C/O của Hàn Quốc và thông báo cho đơn vị khi có kết quả xác minh.

Cục Giám sát quản lý về hải quan thông báo để đơn vị biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TH (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Âu Anh Tuấn