Hệ thống pháp luật

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 12591/VPCP-CN
V/v giải quyết khó khăn quản lý, đầu tư, bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia

Hà Nội, ngày 24 tháng 11 năm 2017

 

Kính gửi: Bộ Giao thông vận tải

Về đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (văn bản số 11993/BGTVT-KCHT ngày 24 tháng 10 năm 2017) về giải quyết khó khăn trong quản lý, đầu tư, bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

- Về nâng cấp, cải tạo 452 đường ngang biển báo thành đường ngang cảnh báo tự động có lắp cần chắn tự động và đường ngang có người gác: Bộ Giao thông vận tải chủ trì, thống nhất với Bộ Tài chính đề xuất giải pháp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

- Về bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia giai đoạn 2017 - 2023: thực hiện đúng chỉ đạo tại văn bản số 7706/VPCP-CN ngày 24 tháng 7 năm 2017 của Văn phòng Chính phủ.

- Về thí điểm cơ chế đặt hàng liên tục 03 năm đối với công tác duy tu, bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia: đồng ý về nguyên tắc đề xuất của Bộ Giao thông vận tải tại văn bản nêu trên.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Giao thông vận tải và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, các PTTg;
- Bộ Tài chính;
- TCty Đường sắt VN;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, TH;
- Lưu: VT, CN(2). yen

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Mai Tiến Dũng

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Công văn 12591/VPCP-CN năm 2017 về giải quyết khó khăn quản lý, đầu tư, bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia do Văn phòng Chính phủ ban hành

  • Số hiệu: 12591/VPCP-CN
  • Loại văn bản: Công văn
  • Ngày ban hành: 24/11/2017
  • Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ
  • Người ký: Mai Tiến Dũng
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 24/11/2017
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản