Hệ thống pháp luật

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2320/QĐ-BGTVT

Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUY TRÌNH BẢO TRÌ KẾT CẤU HẠ TẦNG ĐƯỜNG SẮT

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Căn cứ Nghị định số 107/2012/NĐ-CP ngày 20/12/2012 của Chính Phủ quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

Căn cứ Ngh định số 14/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đường st;

Căn cứ Nghị định số 114/2010/NĐ-CP ngày 06 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ về bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Thông tư số 20/2013/TT-BGTVT, ngày 16 tháng 08 năm 2013 của Bộ GTVT ban hành Quy định về quản lý và bảo trì công trình đường st;

Xét đề nghị của Tổng giám đốc Tổng công ty Đường sắt Việt Nam tại văn bản số 157/ĐS-QLHT ngày 21/01/2015 về việc xem xét, phê duyệt bộ Quy trình bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia đang khai thác;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kết cấu hạ tầng giao thông,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.

1.1. Phê duyệt Quy trình bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt để áp dụng thống nhất cho các công trình thuộc kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia đang khai thác (Ban hành kèm theo Quyết định này).

1.2. Trong quá trình áp dụng Quy trình bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt này nếu phát sinh các vấn đề khó khăn, vướng mắc hoặc chưa phù hợp, đề nghị các cơ quan, đơn vị có ý kiến bằng văn bản, gửi Bộ Giao thông vận tải để được xem xét, giải quyết.

Điều 2. Cục Đường sắt Việt Nam, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam căn cứ Quy trình bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt đã được phê duyệt tại Điều 1 của Quyết định này chỉ đạo các cơ quan đơn vị liên quan tổ chức thực hiện theo quy định hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng các Vụ: Kết cấu hạ tầng giao thông, Khoa học - Công nghệ, Kế hoạch đầu tư, Tài chính; Cục trưởng Cục Đường sắt Việt Nam, Tổng giám đốc Tổng công ty Đường sắt Việt Nam và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các công ty TNHH QLĐS, TTTH ĐS;
- Lưu VT, KCHT (5).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Đông

 

 

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Quyết định 2320/QĐ-BGTVT năm 2015 phê duyệt Quy trình bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt do Bộ Giao thông vận tải ban hành

  • Số hiệu: 2320/QĐ-BGTVT
  • Loại văn bản: Quyết định
  • Ngày ban hành: 30/06/2015
  • Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải
  • Người ký: Nguyễn Ngọc Đông
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 30/06/2015
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản