Hệ thống pháp luật

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9451/BGTVT-KCHT
V/v xây dựng định mức nhân công bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt.

Hà Nội, ngày 11 tháng 09 năm 2013

 

Kính gửi: Tổng công ty Đường sắt Việt Nam

Ngày 07 tháng 8 năm 2013, Bộ Giao thông vận tải nhận được công văn số 1410/BC-CĐSVN của Cục Đường sắt Việt Nam đề xuất các công việc liên quan để triển khai xây dựng định mức nhân công bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt; công văn số 2232/ĐS-CSHT ngày 06 tháng 9 năm 2013 của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam về vấn đề nêu trên.

Sau khi nghiên cứu, xem xét, Bộ Giao thông vận tải yêu cầu các đơn vị triển khai các công việc như sau:

1. Cơ quan chủ trì soạn thảo: Tổng công ty Đường sắt Việt Nam;

2. Cơ quan phối hợp: Cục Đường sắt Việt Nam và các cục, vụ có liên quan;

3. Cơ quan chủ trì thẩm định: Vụ Kết cấu hạ tầng giao thông;

4. Cơ quan ban hành: Bộ Giao thông vận tải;

5. Kinh phí để thực hiện: nguồn vốn sự nghiệp kinh tế;

6. Thời gian hoàn thành: Tháng 12 năm 2014

Các cơ quan, đơn vị có liên quan khẩn trương thực hiện nhiệm vụ được giao./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (báo cáo);
- Cục Đường sắt VN (phối hợp);
- Lưu: VT, KCHT (3).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Hồng Trường

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Công văn 9451/BGTVT-KCHT năm 2013 xây dựng định mức nhân công bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt do Bộ Giao thông vận tải ban hành

  • Số hiệu: 9451/BGTVT-KCHT
  • Loại văn bản: Công văn
  • Ngày ban hành: 11/09/2013
  • Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải
  • Người ký: Nguyễn Hồng Trường
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Dữ liệu đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 11/09/2013
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản