Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1240/GSQL-TH
V/v vướng mắc C/O mẫu E

Hà Nội, ngày 16 tháng 9 năm 2016

 

Kính gửi: Công ty CP Thương mại Phú Mỹ.
(Số 10, Lê Quang Đạo, Mỹ Đình 1, Nam Từ Liêm, Hà Nội)

Trả lời công văn số 16082/CV ngày 30/8/2016 của Công ty CP Thương mại Phú Mỹ liên quan đến tính hợp lệ của C/O mẫu E có số tham chiếu E163216036180803 cấp ngày 12/6/2016, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

1. Tại ô số 4 trên C/O mẫu E có ghi thêm dòng chữ: “Verification: www.Chinaorigin.gov.vn, đây không phải là căn cứ từ chối tính hợp lệ của C/O mẫu E.

2. Ô số 8 trên C/O mẫu E thể hiện “WO”:

Theo quy định tại Điều 2, Phụ lục I, Quyết định 12/2007/QĐ-BTM ngày 31/5/2007 của Bộ Thương mại (nay là Bộ Công Thương) về Quy tắc xuất xứ ASEAN-Trung Quốc thì sản phẩm do một bên nhập khẩu sẽ được coi là có xuất xứ và đủ điều kiện để hưởng ưu đãi thuế quan nếu sản phẩm đó đáp ứng một trong các quy định xuất xứ dưới đây:

1. Có xuất xứ thuần túy hoặc được sản xuất toàn bộ tại lãnh thổ của một bên như quy định tại Điều 3;

2. Không có xuất xứ thuần túy hoặc không được sản xuất toàn bộ tại lãnh thổ của một bên, nhưng thỏa mãn Điều 4 hoặc Điều 6”.

Tại ô số 8 trên C/O mẫu E thể hiện "WO" có nghĩa là hàng hóa có xuất xứ thuần túy của Trung Quốc. Khi hàng hóa đạt xuất xứ thuần túy thì không xem xét đến các tiêu chí xuất xứ quy định tại Điều 4, Điều 5, Điều 6 tại Phụ lục I, Quyết định 12/2007/QĐ-BTM như RVC40%, CTC, ......

Do vậy, C/O được xem xét chấp nhận nếu không có nghi ngờ nào khác về tính hợp lệ và khai báo trên C/O. Đề nghị Công ty đến Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục để được xem xét và giải quyết.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan trả lời để Công ty biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh (để thực hiện);
- Lưu: VT, TH (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Âu Anh Tuấn