Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1227/GSQL-TH
V/v vướng mắc trên C/O mẫu E

Hà Nội, ngày 13 tháng 9 năm 2016

 

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hải Phòng.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan nhận được công văn số 2908/PSV-CV ngày 29/8/2016 của Công ty TNHH Panasonic Việt Nam về việc quá thời hạn trả lời xác minh C/O mẫu E có số tham chiếu E1544240S0100115 cấp ngày 25/11/2015, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

Cơ quan có thẩm quyền cấp C/O mẫu E của Trung Quốc đã không trả lời kết quả xác minh theo thời hạn được quy định tại Hiệp định ACFTA và Điểm c, Khoản 1 và Khoản 4, Điều 18 của Thông tư 36/2010/TT-BCT ngày 15/11/2010 của Bộ Công Thương. Do đó, cơ quan Hải quan không đủ cơ sở để xem xét chấp nhận C/O nêu trên để áp dụng thuế suất ưu đãi đặc biệt ACFTA.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan trả lời để Công ty biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Công ty TNHH Panasonic Việt Nam (thay trả lời);
(Đ/c: Khu Công Nghiệp Thăng Long, Lô J1 J2, Đường Đông Anh, Kim Chung, Đông Anh, Hà Nội)
- Lưu: VT, TH (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Âu Anh Tuấn