Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1708/GSQL-GQ4
V/v vướng mắc C/O mẫu E

Hà Nội, ngày 02 tháng 12 năm 2016

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh.

Trả lời công văn số 1443/HQBN-NV ngày 29/11/2016 của Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh về việc đề nghị xác minh chữ ký trên C/O mẫu E số tham chiếu E16470ZC42600058 và E163705003430025, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

Tổng cục Hải quan sẽ gửi văn bản yêu cầu cơ quan có thẩm quyền cấp C/O của Trung Quốc xác minh các C/O mẫu E dẫn trên và thông báo khi có kết quả xác minh.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan trả lời để đơn vị biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TH (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Âu Anh Tuấn