Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1218/GSQL-TH
V/v C/O mẫu D

Hà Nội, ngày 13 tháng 09 năm 2016

 

Kính gửi: Cục Hải quan Tp. Hải Phòng

Cục Giám sát quản lý về Hải quan nhận được công văn số 17082016- 2/Lioa ngày 17/8/2016 của Công ty TNHH Thiết bị Lioa vướng mắc liên quan đến C/O mẫu AANZ.

Cục Giám sát quản lý chuyển công văn số 17082016-2/Lioa đề cập trên để Cục Hải quan TP. Hải Phòng kiểm tra hồ sơ liên quan có liên quan để xử lý, trả lời doanh nghiệp và báo cáo quá trình xử lý về Tổng cục (qua Cục GSQL).

Cục Giám sát quản lý thông báo để đơn vị biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Công ty TNHH Lioa (Xã Đình Dù, Huyện Văn Lâm, Hưng Yên);
- Lưu: VT, TH (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Nhất Kha