Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1709/GSQL-GQ4
V/v tính hợp lệ C/O

Hà Nội, ngày 02 tháng 12 năm 2016

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai.

Trả lời công văn số 2447/HQĐNa-GSQL ngày 10/11/2016 của Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai vướng mắc liên quan đến một số C/O mẫu D, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

Cục Giám sát quản lý về Hải quan cần tiến hành xác minh với cơ quan có thẩm quyền cấp C/O mẫu D có liên quan và thông báo khi có kết quả trả lời.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan thông báo cho đơn vị được được biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, GQ4 (03 bản).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Âu Anh Tuấn