Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC
GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1182/GSQL-GQ4
V/v vướng mắc C/O mẫu AI

Hà Nội, ngày 16 tháng 04 năm 2019

 

Kính gửi: Công ty TNHH Phụ tùng xe máy ô tô Showa Việt Nam.
(M-6, KCN Thăng Long, xã Vong La, H. Đông Anh, Hà Nội)

Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 01/2019-CO FORM AI/SAV ngày 04/04/2019 của Công ty TNHH Phụ tùng xe máy ô tô Showa Việt Nam vướng mắc về việc C/O mẫu AI. Về vấn đề này, Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Điều 20 Phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư số 15/2010/TT-BCT ngày 15/4/2010 của Bộ Công Thương thì “Cơ quan Hải quan Nước thành viên nhập khẩu phải chấp nhận C/O Mẫu AI trong trường hợp hóa đơn thương mại được phát hành bởi một công ty có trụ sở tại một nước thứ ba hoặc bởi một nhà xuất khẩu AIFTA đại diện cho công ty đó miễn là hàng hóa đáp ứng các quy định về xuất xứ nêu tại Phụ lục 1”

Căn cứ quy định tại điểm 11 Phụ lục 6 ban hành kèm theo Thông tư số 15/2010/TT-BCT ngày 15/4/2010 của Bộ Công Thương thì “11. Ô số 10: số và ngày của hóa đơn thương mại được cấp cho lô hàng nhập khẩu vào nước nhập khẩu.”

Đề nghị Công ty căn cứ quy định trên và liên hệ với Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục để được hướng dẫn thực hiện.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty được biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GQ4 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Anh Tuấn