Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL
VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1181/GSQL-GQ4
V/v vướng mắc C/O mẫu AI

Hà Nội, ngày 16 tháng 04 năm 2019

 

Kính gửi: Công ty TNHH Linh Hưng.
(Đ/c: C24, TT9, Ngõ 82, Nguyễn Khuyến, Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội)

Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 15/2019/HIPC ngày 05/04/2019 của Công ty TNHH Linh Hưng vướng mắc sự khác biệt mã số HS trên C/O với kết quả phân tích, phân loại. Về vấn đề này, Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Tại điểm h, khoản 6 Điều 15 Thông tư số 38/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính quy định thì “h) Sự khác biệt mã số trên chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa với mã số trên tờ khai hàng hóa nhập khẩu nhưng không làm thay đổi bản chất xuất xứ hàng hóa và hàng hóa thực tế nhập khẩu phải phù hợp với mô tả hàng hóa trên chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa;”

Do Công ty mới dự kiến nhập khẩu chưa có đủ hồ sơ cụ thể (tờ khai nhập khẩu, C/O, kết quả phân tích, phân loại) nên Cục Giám sát quản lý về Hải quan chưa có cơ sở để hướng dẫn thực hiện.

Trong quá trình làm thủ tục nhập khẩu, đề nghị Công ty căn cứ quy định nêu trên và liên hệ với Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục để được hướng dẫn thực hiện.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty được biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, GQ4 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Anh Tuấn