Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1111/TCT-DNL
V/v chi phí máy móc, thiết bị y tế cho mượn của Công ty TNHH Roche Việt Nam.

Hà Nội, ngày 15 tháng 4 năm 2021

 

Kính gửi: Công ty TNHH Roche Việt Nam.
(Địa chỉ: Tầng 27, Tòa nhà Pearl Plaza, 561A Điện Biên Phủ, phường 25, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh)

Trả lời công văn số 5001/0920/HC-RV ngày 03/9/2020 của Công ty TNHH Roche Việt Nam (Công ty) về việc tổ chức khảo sát doanh nghiệp để làm rõ các vướng mắc liên quan đến chi phí khấu hao và thuế giá trị gia tăng đầu vào của các máy chẩn đoán thuốc, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Căn cứ Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 ngày 13/6/2019 của Quốc hội và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công số 15/2017/QH14 ngày 21/6/2017 của Quốc hội;

- Căn cứ Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

- Căn cứ Thông tư số 144/2017/TT-BTC ngày 29/12/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

- Căn cứ Thông tư số 15/2007/TT-BYT ngày 12/12/2007 của Bộ Y tế hướng dẫn thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về việc sử dụng tài sản để liên doanh, liên kết hoặc góp vốn liên doanh để mua sắm trang thiết bị phục vụ hoạt động dịch vụ của các cơ sở y tế công lập;

- Căn cứ khoản 1 Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 1 Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính quy định về các khoản chi được trừ và không được trừ khi tính thuế TNDN;

- Căn cứ khoản 1 Điều 14 Thông tư số 219/2013/TTB-TC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính quy định về khấu trừ thuế GTGT đầu vào;

Bộ Y tế đã có công văn số 4364/BYT-KH-TC ngày 03/8/2017 gửi Sở Y tế các tỉnh/ thành phố trực thuộc Trung ương; các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ; và Y tế các Bộ/Ngành, yêu cầu: “… các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phải tổ chức đấu thầu mua sắm tài sản, vật tư, hóa chất, test, kit phục vụ hoạt động thường xuyên theo quy định của pháp luật...”.

Bộ Tài chính có công văn số 16661/BTC-QLCS ngày 08/12/2017 đề nghị Bảo hiểm xã hội Việt Nam phối hợp với Bộ Y tế chỉ đạo: “... các cơ quan, đơn vị khám chữa bệnh không thực hiện mượn máy hoặc cho phép đặt máy, tránh tình trạng phụ thuộc vào đơn vị cho mượn máy, đặt máy để thực hiện bán vật tư, hóa chất...” và công văn số 6009/BTC-QLCS ngày 24/5/2018 gửi Bộ Y tế nêu: “Pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công không có quy định về việc cơ quan, tổ chức, đơn vị được “mượn ” tài sản để sử dụng”.

Theo báo cáo của Công ty, Công ty TNHH Roche Việt Nam là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực phân phối thiết bị y tế thuộc ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện. Bên cạnh quyền và nghĩa vụ quy định tại Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn, người nộp thuế còn có nghĩa vụ tuân thủ đúng các quy định pháp luật có liên quan.

Căn cứ các quy định trên, hình thức kinh doanh thuốc thử và đặt máy chẩn đoán cho cơ sở y tế công lập chưa được hệ thống pháp luật chuyên ngành trong lĩnh vực y tế và quản lý tài sản công quy định cụ thể. Do đó, việc Công ty đề nghị được khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào và tính khấu hao tài sản cố định đối với các máy móc, thiết bị nói trên là chưa có cơ sở.

Tổng cục Thuế thông báo để Công ty biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ CS, PC, KTNB, TTKT, KK (TCT);
- Lưu: VT, DNL (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Xuân Bách