Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 109/BXD-HĐXD
V/v hướng dẫn về ủy quyền cấp giấy phép xây dựng công trình cấp đặc biệt.

Hà Nội, ngày 23 tháng 7 năm 2018

 

Kính gửi:

- Sở Xây dựng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
- Công ty TNHH Hóa dầu Long Sơn

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 18095/LSP-DA ngày 25/5/2018 của Công ty TNHH Hóa dầu Long Sơn đề nghị hướng dẫn về ủy quyền cấp cấp giấy phép xây dựng dự án tổ hợp hóa dầu Miền Nam.

Căn cứ Khoản 1 Điều 103 Luật Xây dựng năm 2014;

Căn cứ văn bản số 2142/SXD-QHKT ngày 02/7/2018 của Sở Xây dựng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc chấp thuận thực hiện cấp giấy phép xây dựng cho các công trình thuộc dự án tổ hợp hóa dầu Miền Nam.

Bộ Xây dựng đồng ý ủy quyền cho Sở Xây dựng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cấp giấy phép xây dựng cho các công trình thuộc dự án tổ hợp hóa dầu Miền Nam, cụ thể như sau:

- Nội dung ủy quyền: Cấp giấy phép xây dựng cho các công trình thuộc dự án tổ hợp hóa dầu Miền Nam.

- Thời gian ủy quyền: Sau khi hồ sơ dự án được cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công đủ điều kiện thi công và chủ đầu tư phê duyệt thiết kế đến khi dự án hoàn thành hoặc khi pháp luật về xây dựng có quy định khác.

- Trách nhiệm của Sở Xây dựng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu: Thực hiện theo đúng quy định của Luật Xây dựng năm 2014 và Thông tư số 15/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về cấp giấy phép xây dựng.

Trên đây là hướng dẫn của Bộ Xây dựng, đề nghị Sở Xây dựng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và Công ty TNHH Hóa dầu Long Sơn nghiên cứu, thực hiện theo quy định của pháp luật./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Lê Quang Hùng (để b/c);
- UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu;
- Lưu: VT, HĐXD (NLĐ - 06).

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Bùi Văn Dưỡng