Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1077/TCHQ-PC
V/v vướng mắc trong xử lý tang vật vi phạm

Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 2018

 

Kính gửi: Cục Hải quan Tp. Hồ Chí Minh.

Ngày 25/01/2018 Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh có công văn gửi Tổng cục Hải quan đề nghị hướng dẫn đối với vướng mắc tiêu hủy tang vật vi phạm và mở niêm phong tang vật khi doanh nghiệp mất tích, bỏ trốn, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

- Về việc áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả buộc tiêu hủy: Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh căn cứ thực tế hậu quả hành vi vi phạm hành chính để xử lý theo quy định tại khoản 5 Điều 85 Luật Xử lý vi phạm hành chính hoặc áp dụng các biện pháp cưỡng chế theo quy định tại Điều 69 Nghị định 127/2013/NĐ-CP ngày 15/10/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính trong lĩnh vực hải quan.

- Việc niêm phong được quy định tại khoản 1 Điều 81, khoản 5 Điều 125 Luật Xử lý vi phạm hành chính. Do đó, trường hợp mở niêm phong thì căn cứ quy định tại Điều 82, Điều 126 Luật Xử lý vi phạm hành chính và thủ tục xử lý tang vật, phương tiện vi phạm bị tạm giữ, bị tịch thu quy định tại Nghị định 115/2013/TT-BTC ngày 03/10/2017, Nghị định 29/2014/NĐ-CP ngày 10/4/2014 của Chính phủ, Thông tư 173/2013/TT-BTC ngày 20/11/2013 và Thông tư 159/2014/NĐ-CP ngày 27/10/2014 của Bộ Tài chính để thực hiện.

Tổng cục Hải quan trả lời Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, PC (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh