Hệ thống pháp luật

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10402/BGTVT-CQLXD
V/v: Triển khai thực hiện Ngh định s 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính ph v quản lý chi phí đu tư xây dựng.

Hà Nội, ngày 01 tháng 11 năm 2019

 

Kính gửi:

- Các Vụ thuộc Bộ GTVT;
- Tổng cục Đường bộ Việt Nam;
- Các Cục quản lý chuyên ngành;
- Các Sở Giao thông vận tải;
- Các Ban Quản lý dự án trực thuộc Bộ GTVT;
- Các Tổng công ty thuộc Bộ GTVT;
- Các Trường, viện thuộc Bộ GTVT.

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 (thay thế Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 23/5/2015) về quản lý chi phí đầu tư xây dựng, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/10/2019. Triển khai Nghị định này, Bộ Giao thông vận tải đề nghị các cơ quan, đơn vị nghiên cứu, phổ biến và thực hiện Nghị định nêu trên đối với các dự án do Bộ GTVT quản lý; trong đó lưu ý một số nội dung sau:

1. Việc lập, thẩm định, phê duyệt dự toán xây dựng, dự toán gói thầu đối với trường hợp thực hiện theo hình thức EPC, EC, EP theo quy định tại các Điều 8, 9, 10.

2. Các quy định liên quan đến giá gói thầu xây dựng được hướng dẫn thực hiện tại Điều 12.

3. Việc quản lý định mức xây dựng được thực hiện theo quy định tại Điều 15.

4. Việc quản lý cơ sở dữ liệu về định mức, giá xây dựng và chỉ số giá xây dựng được thực hiện theo quy định tại Điều 20.

5. Quy định chuyển tiếp được thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 36.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, các cơ quan, đơn vị báo cáo về Bộ Giao thông vận tải để tổng hợp ý kiến gửi Bộ Xây dựng xem xét, hướng dẫn./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TTCNTT (để đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ);
- Lưu: VT, CQLXD.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Đông

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Công văn 10402/BGTVT-CQLXD năm 2019 thực hiện Nghị định 68/2019/NĐ-CP về quản lý chi phí đầu tư xây dựng do Bộ Giao thông vận tải ban hành

  • Số hiệu: 10402/BGTVT-CQLXD
  • Loại văn bản: Công văn
  • Ngày ban hành: 01/11/2019
  • Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải
  • Người ký: Nguyễn Ngọc Đông
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Dữ liệu đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 01/11/2019
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản