Hệ thống pháp luật

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3331/VPCP-CN
V/v: Tình hình thực hiện Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Hà Nội, ngày 27 tháng 4 năm 2020

 

Kính gửi:

- Bộ Xây dựng;
- Bộ Giao thông vận tải.

Về đề nghị của Bộ Xây dựng (Công văn số 1649/BXD-KTXD ngày 09 tháng 4 năm 2020), ý kiến Bộ Giao thông vận tải (Công văn số 3170/BGTVT- CQLXD ngày 13 tháng 4 năm 2020) về việc tình hình thực hiện Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14 tháng 8 năm 2019 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp Bộ Giao thông vận tải và các Bộ, ngành liên quan báo cáo Chính phủ tại phiên họp tháng 4 năm 2020 về tiếp tục thực hiện Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng để khắc phục những bất cập về chuyển tiếp của Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14 tháng 8 năm 2019 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ, Các Phó Thủ tướng;
- Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: KTTH, NN, PL;
- Lưu: Văn thư, CN (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Công văn 3331/VPCP-CN năm 2020 tình hình thực hiện Nghị định 68/2019/NĐ-CP về quản lý chi phí đầu tư xây dựng do Văn phòng Chính phủ ban hành

  • Số hiệu: 3331/VPCP-CN
  • Loại văn bản: Công văn
  • Ngày ban hành: 27/04/2020
  • Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ
  • Người ký: Nguyễn Cao Lục
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 27/04/2020
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản