Hệ thống pháp luật

BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 170/BXD-KTXD
V/v hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2018

 

Kính gửi: Công ty cổ phần địa kỹ thuật Việt Nam

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 429/2017/-GEOVN ngày 19/12/2017 của Công ty cổ phần địa kỹ thuật Việt Nam về việc đề nghị hướng dẫn xác định điều chỉnh đơn giá ca máy bơm chân không do thay đổi biện pháp thi công trong quá trình thực hiện hợp đồng. Sau khi xem xét các tài liệu kèm theo, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Việc thanh toán, quyết toán, điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng phải được thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết giữa các bên và phù hợp với quy định của pháp luật áp dụng cho hợp đồng và không trái với Hồ sơ mời thầu.

2. Trường hợp trong quá trình thi công do yêu cầu tiến độ của dự án Nhà thầu thay đổi biện pháp thi công (sử dụng máy bơm tạo áp lực chân không khác so với đề xuất trong hợp đồng như trong văn bản 429/2017/-GEOVN nêu) và đã được Chủ đầu tư cùng các bên có liên quan phê duyệt, đồng thời trong hợp đồng đã ký có quy định về việc điều chỉnh giá hợp đồng khi đơn giá hợp đồng chưa phù hợp với biện pháp, điều kiện thi công và yêu cầu kỹ thuật của dự án, thì việc thực hiện điều chỉnh giá hợp đồng là phù hợp với quy định của hợp đồng và quy định của pháp luật áp dụng cho hợp đồng.

3. Về nguyên tắc xác định đơn giá ca máy điều chỉnh (do thay đổi biện pháp và loại máy thi công) phải được xác định trên cơ sở phương pháp xác định giá cá máy thi công theo quy định về lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng của của pháp luật xây dựng áp dụng trong hợp đồng. Đồng thời các hao phí về nhiên liệu, năng lượng, nhân công vận hành được xác định phù hợp với loại máy, công suất máy thi công thực tế được sử dụng; nguyên giá máy được xác định trên cơ sở giá máy cùng loại trên thị trường, phù hợp về nguồn gốc, xuất xứ và công suất máy.

Trường hợp loại máy thi công sử dụng tại dự án có các thông số kỹ thuật và mức hao phí nhiên liệu, năng lượng, nhân công vận hành phù hợp với loại máy đã được Bộ Xây dựng công bố định mức các hao phí xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng, thì các bên có thể vận dụng định mức này làm cơ sở xác định đơn giá cá máy điều chỉnh.

Công ty cổ phần địa kỹ thuật Việt Nam căn cứ ý kiến trên thống nhất với Chủ đầu tư và các bên liên quan để tổ chức thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, Cục KTXD.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Phạm Khánh

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Công văn 170/BXD-KTXD năm 2018 về hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

  • Số hiệu: 170/BXD-KTXD
  • Loại văn bản: Công văn
  • Ngày ban hành: 22/01/2018
  • Nơi ban hành: Bộ Xây dựng
  • Người ký: Bùi Phạm Khánh
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 22/01/2018
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản