Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN DÂN TỘC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1002/UBDT-CSDT
V/v trả lời kiến nghị của cử tri kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV

Hà Nội, ngày 12 tháng 8 năm 2020

 

Kính gửi: Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hòa Bình.

Ủy ban Dân tộc nhận được văn bản số 223/BDN ngày 15/06/2020 của Ban Dân nguyện về việc trả lời kiến nghị cử tri tỉnh Hòa Bình trước kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV: “Về chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số theo Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg, ngày 06/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ, đề nghị Chính phủ có chính sách hỗ trợ phụ cấp tháng hoặc quý cho người có uy tín theo mức lương cơ sở hiện hành để duy trì hoạt động thường xuyên”. Sau khi nghiên cứu, Ủy ban Dân tộc có ý kiến như sau:

Ngày 06/3/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg về tiêu chí lựa chọn, công nhận người có uy tín và chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số. Tại Điều 5 của Quyết định quy định chế độ, chính sách đối với người có uy tín, cụ thể:

- Người có uy tín được cung cấp thông tin, được cấp báo; được cấp ủy, chính quyền các cấp nơi cư trú phổ biến, cung cấp thông tin về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tình hình và nhiệm vụ của địa phương; được tập huấn, bồi dưỡng kiến thức phù hợp; được tham quan học tập kinh nghiệm trong và ngoài tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh...

- Người có uy tín được cấp ủy, chính quyền địa phương nơi cư trú hỗ trợ vật chất, động viên tinh thần: Thăm hỏi, tặng quà nhân dịp Tết Nguyên đán, Tết của các dân tộc thiểu số; Thăm hỏi, hỗ trợ vật chất khi người có uy tín ốm đau; Thăm hỏi gia đình người có uy tín gặp khó khăn do hậu quả thiên tai; thăm viếng bố, mẹ, vợ hoặc chồng, con (theo quy định của pháp luật), bản thân người có uy tín qua đời.

- Các đoàn đại biểu người có uy tín được đón tiếp, tặng quà khi đến thăm, làm việc với cơ quan Trung ương như: Ủy ban Dân tộc, Bộ Công an, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và các cơ quan giúp lãnh đạo Đảng, Quốc hội, Chính phủ tổ chức đón tiếp người có uy tín hoặc các cơ quan địa phương như: Cơ quan công tác dân tộc, Công an, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Bộ đội Biên phòng và cơ quan giúp cấp ủy, Hội đồng nhân dân, UBND cấp tỉnh, huyện tổ chức đón tiếp người có uy tín.

- Người có uy tín có thành tích xuất sắc trong lao động sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ an ninh, trật tự được khen thưởng theo quy định của luật Thi đua, khen thưởng...

Tại Điểm b, Khoản 3, Điều 7, Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg ngày 06/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ đã quy định: “... các địa phương có thể hỗ trợ, tạo điều kiện cho người có uy tín thực hiện nhiệm vụ được giao cho phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương” từ nguồn ngân sách địa phương theo phân cấp của Luật Ngân sách Nhà nước. Tuy nhiên đối với các tỉnh thu ngân sách thấp, nhận hỗ trợ từ ngân sách Trung ương thì việc hỗ trợ sẽ gặp khó khăn, Ủy ban Dân tộc xin ghi nhận và phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương nghiên cứu, đề xuất phù hợp hơn trong Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030.

Trên đây là ý kiến trả lời kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV, Ủy ban Dân tộc xin gửi Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hòa Bình và rất mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hòa Bình để Ủy ban Dân tộc hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao./.

 


Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban Dân nguyện, QH (để b.c);
- Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT;
- Cổng TTĐT của UBDT;
- Lưu: VT, CSDT (3).

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Đỗ Văn Chiến