Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN DÂN TỘC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1000/UBDT-CSDT
V/v trả lời kiến nghị của cử tri kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV

Hà Nội, ngày 12 tháng 8 năm 2020

 

Kính gửi: Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang.

Ủy ban Dân tộc nhận được văn bản số 223/BDN ngày 15/06/2020 của Ban Dân nguyện về việc trả lời kiến nghị cử tri tỉnh An Giang trước kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV: “Cử tri có ý kiến nên kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quyết định 2085/QĐ-TTg ngày 31 tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017 - 2020, vì hiện nay vẫn còn nhiều hộ dân người dân tộc thiểu số chưa được hỗ trợ vay vốn”. Sau khi nghiên cứu, Ủy ban Dân tộc có ý kiến như sau:

Ngày 31/12/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 2085/QĐ-TTg Phê duyệt chính sách đặc thù phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017-2020. Thực hiện nhiệm vụ đôn đốc, kiểm tra được giao tại điểm a, khoản 1, điều 6, Quyết định số 2085/QĐ-TTg, Ủy ban Dân tộc đã tổ chức các đoàn công tác kiểm tra tình hình thực hiện Quyết định 2085/QĐ-TTg tại các địa phương trên cả nước. Qua các cuộc kiểm tra cho thấy vẫn còn hộ dân tộc thiểu số chưa được vay vốn theo Quyết định 2085/QĐ-TTg do một số nguyên nhân như nguồn vốn cấp chưa đáp ứng so với nhu cầu (vốn đầu tư cấp 686 tỷ đồng đạt 14% nhu cầu, vốn vay cấp 1.415 tỷ đồng đạt gần 11%); nguồn vốn cấp không đồng bộ (vốn vay cấp từ năm 2018, trong khi vốn hỗ trợ tới năm 2020 mới được cấp).

Trên cơ sở những phát hiện của các Đoàn kiểm tra tại địa phương, Ủy ban Dân tộc đã đề xuất Chính phủ, Quốc hội phân bổ nguồn lực triển khai thực hiện Quyết định 2085/QĐ-TTg. Tính đến 31/6/2020, Ngân sách Trung ương đã phân bổ 686 tỷ đồng vốn đầu tư phát triển, 119 tỷ đồng vốn sự nghiệp, 1.415 tỷ đồng vốn tín dụng chính sách trong đó đã giải ngân cho vay được 1.192 tỷ đồng cho 28.132 hộ thụ hưởng. Trong thời gian tới việc thực hiện chính sách vay vốn cho đồng bào dân tộc thiểu số sẽ tiếp tục được triển khai tại nhiều nội dung như hỗ trợ đất ở, nhà ở, đất sản xuất, chuyển đổi nghề, phát triển sản xuất, kinh doanh, khởi nghiệp,... của Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 đã được Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 120/2020/QH14 ngày 19/6/2020 của Quốc hội.

Ủy ban Dân tộc xin ghi nhận ý kiến của cử tri tỉnh An Giang và sẽ tiếp tục chú trọng triển khai các đoàn công tác đi kiểm tra, giám sát trong thời gian tới.

Trên đây là ý kiến trả lời kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV, Ủy ban Dân tộc xin gửi Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang và rất mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang để Ủy ban Dân tộc hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao./.

 


Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban Dân nguyện, QH (để b.c);
- Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT;
- Cổng TTĐT của UBDT;
- Lưu: VT, CSDT (3).

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Đỗ Văn Chiến