Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN DÂN TỘC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 998/UBDT-CSDT
V/v trả lời kiến nghị của cử tri kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV

Hà Nội, ngày 12 tháng 8 năm 2020

 

Kính gửi: Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam.

Ủy ban Dân tộc nhận được văn bản số 223/BDN ngày 15/06/2020 của Ban Dân nguyện về việc trả lời kiến nghị cử tri tỉnh Quảng Nam trước kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV: “Ngày 01/02/2019, Chính phủ ban hành Nghị định số 12/2019/NĐ-CP bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Chính phủ ban hành, trong đó có Nghị định số 10/2006/NĐ-CP ngày 17/01/2006 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thanh tra công tác dân tộc. Tuy nhiên, đến nay Chính phủ vẫn chưa ban hành văn bản hướng dẫn quy định về tổ chức và hoạt động của Thanh tra công tác dân tộc mới. Đề nghị Chính phủ sớm ban hành văn bản hướng dẫn”. Sau khi nghiên cứu, Ủy ban Dân tộc có ý kiến như sau:

Căn cứ Mục 4, Chương II, Luật Thanh tra số 56/2010/QH12; Các Điều 13, 14, 15 Nghị định số 86/NĐ-CP ngày 22/9/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra;

Căn cứ tại Khoản 5, Điều 21, Nghị định số 05/2011/NĐ-CP ngày 14/01/2011 của Chính phủ về công tác dân tộc quy định: Kiểm tra, thanh tra, sơ kết, tổng kết, đánh giá việc thực hiện chính sách, chương trình, dự án ở vùng dân tộc thiểu số; việc chấp hành pháp luật về công tác dân tộc, phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến công tác dân tộc theo quy định của pháp luật.

Do vậy, theo các căn cứ nêu trên, việc thực hiện chức năng thanh tra công tác dân tộc thực hiện theo các quy định sau: Mục 4, Chương II, Luật Thanh tra số 56/2010/QH12; Các Điều 13, 14, 15 Nghị định số 86/NĐ-CP ngày 22/9/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra và Khoản 5, Điều 21, Nghị định số 05/2011/NĐ-CP ngày 14/01/2011 của Chính phủ về công tác dân tộc và các văn bản pháp luật có liên quan.

Trên đây là ý kiến trả lời kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV, Ủy ban Dân tộc xin gửi Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam và rất mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam để Ủy ban Dân tộc hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban Dân nguyện, QH ( để b.c);
- Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT;
- Cổng TTĐT của UBDT;
- Lưu: VT, CSDT(3).

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Đỗ Văn Chiến