Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN DÂN TỘC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 999/UBDT-CSDT
V/v trả lời kiến nghị của cử tri kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV

Hà Nội, ngày 12 tháng 8 năm 2020

 

Kính gửi: Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai.

Ủy ban Dân tộc nhận được văn bản số 223/BDN ngày 15/06/2020 của Ban Dân nguyện về việc trả lời kiến nghị cử tri tỉnh Gia Lai trước kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV: “Đề nghị giải quyết đất ở, đất sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số nghèo thiếu đất ở, đất sản xuất, xem đây là giải pháp căn cơ lâu dài để giảm nghèo bền vững”. Sau khi nghiên cứu, Ủy ban Dân tộc có ý kiến như sau:

Trong những năm qua Đảng, Nhà nước đã triển khai thực hiện nhiều chính sách hỗ trợ đất ở, nhà ở, đất sản xuất cho đồng bào các dân tộc thiểu số và miền núi. Thể hiện sự quan tâm rất lớn của Đảng, Nhà nước đến sự phát triển của Đồng bào. Cụ thể các chính sách hỗ trợ đã triển khai thực hiện bao gồm: Quyết định số 134/2004/QĐ-TTg ngày 20/7/2004, Quyết định số 755/QĐ-TTg ngày 20/5/2013, Quyết định số 29/2013/QĐ-TTg ngày 20/5/2013, Quyết định số 2085/QĐ-TTg ngày 31/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ... Việc thực hiện các chính sách nêu trên đã mang lại những kết quả quan trọng, giải quyết một phần những khó khăn, bức xúc về đất ở, đất sản xuất; tạo việc làm mới đối với đồng bào các dân tộc thiểu số và miền núi; thể hiện sự đúng đắn của việc triển khai thực hiện chính sách. Đặc biệt, chính sách đã góp phần làm giảm tỷ lệ hộ nghèo đối với đồng bào dân tộc thiểu số những năm gần đây bình quân từ 3-5%/năm (năm 2015 tỷ lệ hộ nghèo 34,35%; năm 2016: 30,24%; năm 2017: 27,56%; năm 2018: 22,2%).

Tuy nhiên, do nhu cầu về giải quyết tình trạng thiếu đất ở, đất sản xuất đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi còn rất lớn, trong khi quỹ đất và bố trí nguồn lực còn rất hạn chế, không kịp thời. Mặt khác, một số chính sách ban hành thiếu đồng bộ, chưa có tính đột phá mạnh mẽ..., dẫn đến chưa giải quyết được các mục tiêu về đất ở, đất sản xuất cho đồng bào các dân tộc thiểu số và miền núi một cách căn cơ, bền vững.

Để khắc phục những hạn chế của các chính sách về đất ở, đất sản xuất đã triển khai thực hiện trong những năm qua. Ủy ban Dân tộc tham mưu cho Chính phủ xây dựng Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, trình Quốc hội và đã được phê duyệt chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 120/2020/QH14 ngày 19 tháng 06 năm 2020. Trong khuôn khổ Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, có 01 dự án thành phần về việc “Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt”. Với những mục tiêu, giải pháp cụ thể trong Dự án sẽ giải quyết cơ bản tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên phạm vi cả nước.

Trên đây là ý kiến trả lời kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV, Ủy ban Dân tộc xin gửi Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai và rất mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai để Ủy ban Dân tộc hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban Dân nguyện, QH (để b.c);
- Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT;
- Cổng TTĐT của UBDT;
- Lưu: VT, CSDT (3).

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Đỗ Văn Chiến