Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 06/TCHQ-TXNK
V/v: vướng mắc về trị giá hải quan

Hà Nội, ngày 02 tháng 01 năm 2020

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Khánh Hòa

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số công văn số 1526/HQKH-NV của Cục Hải quan tỉnh Khánh Hòa báo cáo vướng mắc về phí bản quyền, giấy phép nhập khẩu và khai báo trên Hệ thống Vnaccs. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về phí bản quyền:

Căn cứ quy định tại khoản 8 Điều 1 Thông tư số 60/2019/TT-BTC ngày 30/8/2019 (sửa đổi, bổ sung Điều 14 Thông tư số 39/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015) thì trường hợp khoản phí bản quyền là khoản phải cộng của hàng hóa nhập khẩu, được xác định phụ thuộc vào doanh thu bán hàng hóa nhập khẩu sau nhập khẩu thì tại thời điểm đăng ký tờ khai, người khai hải quan khai báo rõ lý do chưa khai báo được khoản phí bản quyền trên tờ khai hải quan. Trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày thực trả, người khai hải quan thực hiện khai báo trên tờ khai bổ sung sau thông quan, nộp đủ tiền thuế theo quy định. Trường hợp người khai hải quan không kê khai hoặc kê khai không đúng quy định thì bị xử lý vi phạm hành chính, tính tiền chậm nộp theo quy định của pháp luật. Việc phân bổ khoản phí bản quyền theo nguyên tắc trị giá khoản phí bản quyền được phân bổ hết cho hàng hóa nhập khẩu theo một trong các phương pháp phân bổ quy định tại Điều 16 Thông tư số 39/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015.

2. Về giấy phép nhập khẩu:

Căn cứ quy định tại khoản 3 Điều 41 Luật Quản lý ngoại thương năm 2017 thì thời hạn tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập thực hiện theo thỏa thuận của thương nhân với bên đối tác và đăng ký với cơ quan hải quan nơi làm thủ tục tạm nhập, tái xuất.

Căn cứ quy định tại khoản 5 Điều 50 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại khoản 23 Điều 1 Nghị định số 59/2018/NĐ-CP ngày 20/4/2018 của Chính phủ thì thời hạn tạm nhập tái xuất thực hiện theo thỏa thuận của thương nhân với bên đối tác và đăng ký với cơ quan hải quan.

Yêu cầu Cục Hải quan tỉnh Khánh Hòa đối chiếu quy định nêu trên để thực hiện.

3. Về khai báo trên Hệ thống Vnaccs/Vcis:

Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 84 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính thì trường hợp việc khai hải quan tạm nhập, tái xuất thực hiện trên tờ khai hải quan giấy thì việc theo dõi lượng hàng kinh doanh tạm nhập tái xuất được thực hiện trên tờ khai hải quan giấy.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh Khánh Hòa được biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT.Nguyễn Dương Thái (để b/c);
- Lưu: VT, TXNK (Hằng-3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
Lưu Mạnh Tưởng