Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CÀ MAU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 07/CTr-UBND

Cà Mau, ngày 13 tháng 8 năm 2020

 

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

ĐẨY NHANH TIẾN ĐỘ GIẢI NGÂN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG

Căn cứ Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch Covid-19;

Căn cứ Công văn số 622/TTg-KTTH ngày 26/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2020;

Căn cứ Thông báo số 242/TB-VPCP ngày 18/7/2020 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị giao ban trực tuyến đôn đốc triển khai công tác đầu tư công năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ với các bộ, cơ quan trung ương và địa phương;

Căn cứ Công văn số 4403/BKHĐT-TH ngày 09/7/2020 và Công văn số 4767/BKHĐT-TH ngày 23/7/2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công năm 2020;

Căn cứ Công văn số 9438/BTC-ĐT ngày 06/8/2020 của Bộ Tài chính về việc kéo dài thời gian thực hiện và thanh toán kế hoạch vốn đầu tư bổ sung từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2018 sang năm 2020.

Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau ban hành Chương trình hành động đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công (bao gồm kế hoạch năm 2020 và vốn các năm trước chuyển sang), với những nội dung như sau:

I. MỤC TIÊU, NGUYÊN TẮC

1. Mục tiêu

- Tiếp tục thúc đẩy tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, góp phần duy trì đà tăng trưởng của nền kinh tế, phấn đấu thực hiện cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 đã được Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh giao.

- Cụ thể hóa các nội dung của Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ và kết luận chỉ đạo Chính phủ thành các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể và giao cho các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

- Phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công theo thời gian quy định. Cụ thể như sau:

+ Đối với kế hoạch vốn kéo dài: đến hết tháng 8/2020 giải ngân toàn bộ (100%) số vốn kéo dài các năm 2018, 2019 chuyển sang năm 2020 (riêng đối với kế hoạch vốn dự phòng ngân sách trung ương năm 2018, thực hiện theo Công văn số 9438/BTC-ĐT ngày 06/8/2020 của Bộ Tài chính).

+ Đối với kế hoạch vốn năm 2020, giải ngân đạt tiến độ như sau:

. Đến ngày 31/8/2020, giải ngân trên 65% kế hoạch vốn năm 2020.

. Đến ngày 30/9/2020, giải ngân trên 75% kế hoạch vốn năm 2020.

. Đến ngày 31/10/2020, giải ngân trên 83% kế hoạch vốn năm 2020.

. Đến ngày 30/11/2020, giải ngân trên 90% kế hoạch vốn năm 2020.

. Đến ngày 31/12/2020, giải ngân trên 97% kế hoạch vốn năm 2020.

. Trước ngày 31/01/2021, giải ngân đạt 100% kế hoạch vốn năm 2020.

2. Nguyên tắc

Quyết liệt đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công để kích thích sản xuất kinh doanh, tiêu dùng, tạo việc làm và bảo đảm an sinh xã hội, góp phần thúc đẩy xây dựng và hoàn thiện kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, nhằm nâng cao sức cạnh tranh, hỗ trợ các hoạt động sản xuất kinh doanh của người dân, doanh nghiệp, thu hút các nguồn vốn đầu tư toàn xã hội khác.

II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP

Để đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch đầu tư công, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Cà Mau, các chủ đầu tư, các tổ chức, cá nhân có liên quan đến công tác quản lý, đầu tư xây dựng dự án, công trình rà soát, xác định rõ các tồn tại, hạn chế từ khâu chỉ đạo, điều hành, quản lý đến tổ chức thực hiện dự án đầu tư; nghiêm túc rút kinh nghiệm và nâng cao nhận thức, tinh thần, trách nhiệm trong quá trình thực hiện những nhiệm vụ được giao, xác định việc đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ chính trị trọng tâm đến cuối năm 2020 (kết quả giải ngân vốn đầu tư công là một trong những cơ sở quan trọng để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các tổ chức, cá nhân liên quan); triển khai đồng bộ các biện pháp, văn bản chỉ đạo, quy định của pháp luật, nhằm nâng cao chất lượng trong công tác quản lý, đầu tư xây dựng công trình, đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công, cụ thể như sau:

1. Các Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành (Sở Xây dựng, Sở Giao thông vận tải, Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn):

- Chấn chỉnh ngay những hạn chế, thiếu sót trong thời gian qua, như: tiếp nhận tờ trình thẩm định nhưng chưa có hồ sơ kèm theo; hướng dẫn bổ sung hồ sơ không bằng văn bản; không kiểm tra toàn diện dẫn đến hướng dẫn nhiều lần gây phiền hà và mất thời gian,...; đẩy nhanh tiến độ thẩm định dự án, thiết kế cơ sở, thiết kế - dự toán xây dựng trong thời gian sớm nhất khi tiếp nhận hồ sơ, đảm bảo chất lượng và đúng quy định; tập trung nhân lực của các phòng, bộ phận chuyên môn thuộc đơn vị để rút ngắn tối đa thời gian giải quyết hồ sơ, thủ tục liên quan đến dự án đầu tư công; chủ động giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho Chủ đầu tư, nhà thầu.

- Thực hiện kiểm tra công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng của các Chủ đầu tư, trong đó bao gồm cả việc kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng theo quy định; công tác quản lý các tổ chức tư vấn, rà soát chứng chỉ hành nghề, năng lực, kiên quyết xử lý đối với những đơn vị tư vấn thiếu năng lực, sai phạm và đăng tải công khai thông tin trên Trang thông tin điện tử của Sở Xây dựng.

- Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra chuyên ngành xây dựng; làm rõ trách nhiệm của từng chủ thể đối với những vi phạm trong công tác quản lý đầu tư xây dựng công trình; kiên quyết xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cấp thẩm quyền xử lý những sai phạm.

- Sở Xây dựng khẩn trương triển khai và hướng dẫn, tháo gỡ vướng mắc trong thực hiện Nghị quyết số 108/NQ-CP ngày 17/7/2020 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai Nghị định số 68/2019/NĐ-CP về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

2. Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Cà Mau, các chủ đầu tư phối hợp đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư của các dự án:

- Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị chức năng tiếp tục rà soát lại quy trình, thời gian giải quyết, hướng dẫn thống nhất đối với công tác xác định giá đất cụ thể; chịu trách nhiệm chung, theo dõi sát, đôn đốc tiến độ thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư của tất cả các dự án; đồng thời, quan tâm, chỉ đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất tiếp tục nâng cao năng lực đội ngũ viên chức, người lao động làm công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng mang tính chuyên nghiệp, đảm bảo công khai, khách quan, chính xác (không để phải điều chỉnh, bổ sung làm kéo dài thời gian và tiến độ thi công).

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Cà Mau phối hợp với các Chủ đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan, đơn vị có liên quan tập trung, chủ động, quyết liệt hơn nữa để giải quyết dứt điểm các tồn tại, vướng mắc trong công tác tái định cư các dự án, bồi thường, giải phóng mặt bằng đáp ứng yêu cầu tiến độ thi công; tổ chức vận động, tuyên truyền để người dân đồng thuận với việc thu hồi đất để triển khai thực hiện dự án; nâng cao chất lượng, tăng cường nguồn nhân lực (những cán bộ có uy tín, có khả năng giải thích và vận động nhân dân thống nhất các chính sách trong bồi thường, giải phóng mặt bằng) cho bộ phận trực tiếp thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng. Trường hợp có khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền, kịp thời báo cáo cơ quan thẩm quyền xem xét, giải quyết.

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư:

- Thường xuyên rà soát, tổng hợp, tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh trình cấp thẩm quyền xem xét, quyết định điều chỉnh kịp thời kế hoạch vốn đầu tư công đối với các dự án không giải ngân được, giải ngân chậm sang các dự án có khả năng giải ngân nhanh và có nhu cầu bổ sung vốn, đảm bảo phù hợp với tiến độ thực hiện thực tế của từng dự án và các quy định hiện hành.

- Tổng hợp, báo cáo kết quả giải ngân chi tiết của từng dự án đầu tư định kỳ hàng tuần, định kỳ 15 ngày; trong đó báo cáo rõ tiến độ thực hiện và giải ngân, kiến nghị kiểm tra, tháo gỡ, giải quyết khó khăn, vướng mắc (dự án gặp vướng mắc về thủ tục đầu tư, xây dựng, đấu thầu, thủ tục đất đai, giải phóng mặt bằng, kế hoạch vốn và thủ tục giải ngân...) của từng dự án và những đề xuất, kiến nghị tiếp theo.

- Nâng cao chất lượng, rút ngắn tối đa thời gian thẩm định, phê duyệt kế hoạch đấu thầu các dự án đầu tư công.

- Kiểm soát chặt chẽ, yêu cầu các Chủ đầu tư nâng cao chất lượng thực hiện công tác giám sát, đánh giá đầu tư định kỳ và công tác đấu thầu qua mạng.

4. Sở Tài chính:

- Sở Tài chính - Thường trực Hội đồng thẩm định giá đất cụ thể, cần tập trung, quyết liệt, rút ngắn thời gian hơn nữa trong công tác thẩm định phương án giá đất cụ thể.

- Đẩy nhanh tiến độ thẩm tra, phê duyệt (hoặc trình cấp thẩm quyền phê duyệt) quyết toán các dự án hoàn thành theo quy định.

5. Kho bạc Nhà nước Cà Mau, Kho bạc Nhà nước các huyện:

- Tiếp nhận hồ sơ, kiểm soát, thanh toán kịp thời cho các dự án khi đủ điều kiện giải ngân; phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư sớm xử lý các vướng mắc phát sinh, đơn giản thủ tục, rút ngắn thời gian kiểm soát chi (trong thời hạn 04 ngày).

- Kiểm soát chặt chẽ việc tạm ứng, thanh toán tạm ứng vốn đầu tư.

6. Các chủ đầu tư:

- Tổ chức lựa chọn nhà thầu tư vấn lập dự án đảm bảo đủ điều kiện năng lực, kinh nghiệm. Tổ chức tự kiểm tra và chịu trách nhiệm về tính chính xác, đầy đủ của hồ sơ trước khi trình cơ quan chuyên môn thẩm định; giám sát chất lượng khảo sát, thiết kế xây dựng đúng quy trình, quy định để đảm bảo dự án đầu tư có tính khả thi cao, tránh trường hợp phải thực hiện điều chỉnh, bổ sung nhiều lần, nhằm tránh lãng phí thời gian, chi phí, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư.

- Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, địa phương, đơn vị có liên quan để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác lập Phương án, tổ chức triển khai bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án do mình làm chủ đầu tư, tạo điều kiện để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án.

- Tăng cường hơn nữa công tác quản lý chất lượng công trình, giám sát chặt chẽ tiến độ thi công, yêu cầu nhà thầu xây lắp bố trí nhân sự, máy móc thiết bị theo đúng hồ sơ trúng thầu, hồ sơ đề xuất; nhà thầu tư vấn giám sát bố trí cán bộ giám sát có trình độ, năng lực phù hợp để thực hiện tốt công tác giám sát thi công xây dựng (cả về tiến độ và chất lượng) công trình; kiên quyết thay thế nhà thầu thi công, tư vấn năng lực yếu, chậm trễ dẫn đến không đảm bảo tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công.

- Thường xuyên nhắc nhở, đôn đốc nhà thầu tích cực lập hồ sơ thanh, quyết toán dự án, công trình đồng thời với tiến độ thi công nhằm sớm hoàn thiện hồ sơ thanh toán, giải ngân ngay sau khi nghiệm thu; chủ động rà soát, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc thuộc thẩm quyền hoặc báo cáo cơ quan thẩm quyền xem xét, giải quyết; thực hiện các thủ tục nghiệm thu, thanh quyết toán theo quy định, nhằm giải ngân 100% kế hoạch vốn được giao, trong đó kết quả giải ngân từng tháng phải đạt bằng hoặc cao hơn tỷ lệ quy định chung của tỉnh.

- Chủ động rà soát, đề xuất điều chỉnh kế hoạch đầu tư vốn đầu tư công năm 2020 đối với các dự án giải ngân chậm sang các dự án có khả năng giải ngân nhanh, có nhu cầu bổ sung vốn và các dự án không giải ngân được để đẩy nhanh tiến độ thực hiện, sớm hoàn thành đưa vào sử dụng.

- Rà soát, điều chỉnh kế hoạch giải ngân từ nay đến cuối năm phù hợp và đôn đốc, kịp thời đề xuất, tháo gỡ khó khăn từng dự án. Kết quả giải ngân của từng dự án là căn cứ quan trọng để đánh giá, kiểm điểm trách nhiệm, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ và bình xét thi đua năm 2020 đối với tập thể, người đứng đầu và cá nhân có liên quan.

- Thực hiện nghiêm túc công tác báo cáo tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công theo định kỳ quy định và các mốc thời gian tại Công văn số 4375/UBND-TH ngày 22/7/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh; trong đó, cần nâng cao chất lượng nội dung báo cáo, số liệu trong các báo cáo phải đầy đủ và trung thực.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các sở, ban, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Cà Mau, các chủ đầu tư và từng cán bộ được phân công theo dõi các dự án, công trình tổ chức triển khai thực hiện Chương trình hành động theo chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền được giao; thường xuyên kiểm tra, giải quyết tháo gỡ kịp thời các vướng mắc; định kỳ báo cáo kết quả thực hiện gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Cà Mau, các chủ đầu tư theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện Chương trình hành động này, định kỳ báo cáo và kiến nghị Ủy ban nhân dân tỉnh các biện pháp cần thiết để bảo đảm thực hiện đồng bộ và có hiệu quả Chương trình hành động.

3. Trong quá trình tổ chức thực hiện Chương trình hành động này, nếu cần sửa đổi, bổ sung những nội dung cụ thể hoặc có khó khăn, vướng mắc... Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Cà Mau, các chủ đầu tư kịp thời phản ánh về Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ (b/c);
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư (b/c);
- Bộ Tài chính (b/c);
- TT: TU, HĐND, UBND, Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Ủy ban MTTQ và các Đoàn thể tỉnh;
- Các sở, ban, ngành tỉnh;
- Các Ban QLDA chuyên ngành tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- BQLDA các huyện, thành phố;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Các phòng khối NC-TH;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Tiến Hải