Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9438/BTC-ĐT
V/v kéo dài thời gian thực hiện và thanh toán kế hoạch vốn đầu tư bổ sung từ nguồn dự phòng NSTW năm 2018 sang năm 2020

Hà Nội, ngày 06 tháng 8 năm 2020

 

Kính gửi:

- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ (công văn số 6054/VPCP-KTTH ngày 24/7/2020 của Văn phòng Chính phủ), Bộ Tài chính hướng dẫn việc kéo dài thời gian thực hiện và thanh toán kế hoạch vốn đầu tư công của các dự án được bổ sung từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2018 sang năm 2020 như sau:

1. Các dự án bổ sung vốn từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2018 theo các quyết định của Thủ tướng Chính phủ có quy định rõ thời gian thực hiện và giải ngân thì thực hiện giải ngân theo đúng thời hạn quy định tại các quyết định này.

2. Các dự án bổ sung vốn từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2018 theo các quyết định của Thủ tướng Chính phủ (quyết định bổ sung vốn sau ngày 30/9/2018) không quy định rõ thời hạn thực hiện và giải ngân: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã giao vốn đầu tư ngân sách trung ương kế hoạch năm 2019 được thực hiện và giải ngân đến hết ngày 31/12/2020.

3. Đề nghị các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các chủ đầu tư thực hiện và giải ngân hết số vốn được phép kéo dài theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ sang năm 2020 theo danh mục do Bộ Kế hoạch và Đầu tư thông báo.

4. Kho bạc Nhà nước căn cứ vào danh mục do Bộ Kế hoạch và Đầu tư thông báo để thanh toán theo quy định; tổng số vốn thanh toán không được vượt tổng số vốn đã giao từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2018 cho dự án.

5. Trong quá trình thực hiện, nếu có gì vướng mắc, đề nghị các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phản ảnh về Bộ Tài chính để phối hợp xử lý./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Sở Tài chính các tỉnh, TP;
- Kho bạc Nhà nước (để thực hiện);
- Vụ NSNN;
-
Lưu VT, Vụ ĐT

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Tạ Anh Tuấn