Thủ tục hành chính: Cho phép đổi tên hội có phạm vi hoạt động trong thành phố; quận, huyện, thị xã - Hà Nội

Thông tin thủ tục hành chính Cho phép đổi tên hội có phạm vi hoạt động trong thành phố; quận, huyện, thị xã - Hà Nội

Số hồ sơ: T-HNO-143911-TT-SĐ
Cơ quan hành chính: Hà Nội
Lĩnh vực: Hiệp hội, tổ chức phi lợi nhuận, phi chính phủ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nội vụ thành phố Hà Nội
Cơ quan phối hợp (nếu có): Các sở, ban, ngành có liên quan, Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã.
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Nội vụ thành phố Hà Nội. (18B Lê Thánh Tông - Hoàn Kiếm - Hà Nội).
Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, trong đó:
- Tại Sở Nội vụ thành phố Hà Nội: 16 ngày làm việc;
- Tại các sở, ban, ngành của thành phố, Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã: 07 ngày làm việc (cho ý kiến bằng văn bản về việc cho phép đổi tên hội);
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính. Trong thời hạn ba mươi ngày kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ, hợp pháp cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại Điều 14 Nghị định số 45/2010/NĐ-CP xem xét, quyết định cho phép Hội đổi tên và phê duyệt điều lệ (sửa đổi, bổ sung) của Hội, trường hợp không đồng ý phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng